Verslag algemene ledenvergadering.

Dinsdag 5 juli jl. heeft het hoofdbestuur van AJc'96 een extra vergadering gehouden voor de leden en de ouders van de jeugdleden. Het doel van deze extra vergadering was de aanwezigen, in aanloop naar het nieuwe seizoen, te informeren over de ontwikkelingen bij AJc'96.

Voorzitter Herman Hassing informeerde de circa 100 aanwezigen over de huidige stand van zaken. De thema's die werden belicht hadden betrekking op de verschuiving van de accenten van het prestatievoetbal van de senioren naar de Jeugdafdeling, de conceptbegroting voor het nieuwe seizoen en de behoeft aan vrijwilligers die een kaderfunctie op zich willen nemen.

Giovanni Oddo en Mark Schasfoort, respectievelijk voorzitter Technische Commissie en Jeugdafdeling, gaven daarna een nadere toelichting op de ontwikkelingen binnen beide commissies en vooral ook weer de noodzaak van nieuw kader. Tijdens de jaarvergadering zal, met betrekking tot nieuw kader, de balans worden opgemaakt welke weer van invloed zal zijn op de vervolgacties van het te houden onderzoek.

Er was natuurlijk veel aandacht voor dat onderzoek, waartoe de besturen van KVV Losser als AJc’96 gezamenlijk hebben besloten. Daarin wordt gekeken naar de mogelijkheden om te komen tot een nauwere samenwerking/fusie of het zelfstandig doorgaan van beide verenigingen. Dit wordt mede ingegeven doordat de sportaccommodaties van verenigingen maximaal moeten worden ingezet voor de Losserse sport.

Binnenkort zullen beide besturen richting geven aan dit onderzoek dat voor het einde van het jaar klaar zal moeten zijn. De resultaten worden eerst geëvalueerd en besproken tussen de besturen en daarna gedeeld met de leden afzonderlijk in een bijeenkomst. Bij deze vergadering zullen naast de leden wederom de ouders van de jeugdleden worden betrokken.

Een korte evaluatie onder de aanwezigen leerde dat de informatie duidelijk was en de open communicatie als positief werd ervaren.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon