Historie AJc'96

Historie van AJc'96 vanaf de oprichting in 1996.

DEZE PAGINA IS ONDER CONSTRUCTIE. WE ZIJN BEZIG DE HISTORIE VAN AJC'96 SINDS DE FUSIE TE BESCHRIJVEN. HEBT U DAARVOOR INFO EN /OF ANDER MATERIAAL DAT VAN BELANG KAN ZIJN STUUR HET DAN DOOR NAAR [email protected]

WE ZIJN VOORAL OP ZOEK NAAR CLUBBLADEN VAN 1996 TOT 2004.

Voorgeschiedenis:

In het kort voetbal in Losser:

1910 D.O.S TVB club word opgeheven

1916 Excelsior wordt opgericht

1920 Be-Quick en Losser ziet het levenslicht

1921 Excelsior wordt opgeheven gaan verder als Voorwaarts – Achilles en Losserse Boys

1922 Achilles en Voorwaarts en Losser worden ontbonden

1922 Be- Quick wordt s.v. P.J.

1923 Lossersche boys opgeheven en fuseert met P.J

1926 TAR ontstaat door een afscheiding binnen P.J.

1930 Losser wordt opgericht als katholieke voetbal vereniging.

1940 P.J word in opdracht van de bezetten Losserse boys.

1945 ASVO ontstaat door een afscheiding van P.J.

Naam Achilles Juliana Combinatie 1996 A.J.c’96

Opgericht 1 juli 1996

JUNI 1920Prinses Juliana

1 MEI 1923 Tot Achilles Roem

Plaats Losser.

Aantal leden van P.J en T.A.R. samen 500.

Aantal velden 3, waarvan 1 pupillenveld.

Bijzonderheden 4 dartteams.

Naast de Dartafdeling kent AJc’96 een actieve recreatie commissie – een Veteranen afdeling – Jeugdtournament commissie.

Het begon in 1995.

In het PJ clubblad van Januari 1996 wordt voor het eerst ingegaan op de naderende fusie.

In de ½jaarlijkse vergadering van 1995 kreeg het bestuur de volmacht van de leden om de te gaan onderzoeken of er mogelijkheden waren tot samenwerking c.q. fusie tussen de kvv Losser – v.v. T.A.R en de s.v. P.J.. Al gauw bleek dat een 3 delige fusie niet tot de mogelijkheden behoorde. Een fusie tussen de v.v. T.A.R en de .s.v. P.J werd door het gemeentebestuur bij monde van de Hr. Ensing gestimuleerd daar de gemeente o.a. de velden van P.J nodig had om de salade fabriek van Johma te kunnen laten uitbreiden, Het gemeente bestuur had als alternatief een nieuw sportcomplex gepland.

Dit nieuwe complex zou gesitueerd moeten worden aan de Hooimatenweg hoek Honingloweg.

Aan de leden van de s.v. P.J.

Het bestuur van de Sportvereniging Prinses Juliana nodigt U uit voor een informele informatie bijeenkomst omtrent de eventuele fusie tussen de s.v. P.J. en de v.v. T.A.R.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het clubgebouw en wel op,

Zondag 4 februari 1996, aanvang 10.30 uur.

Het bestuur.

Het bestuur geeft tekst en uitleg waarom de besprekingen over een fusie zij geopend. Een fusie van de 3 bestaande verenigingen is geen haalbare kaart en dus zijn wij in gesprek met de v.v. T.A.R.

De s.v. P.J. dient op korte termijn het van Heek sportpark te verlaten en een alternatief zou kunnen zijn een nieuw sportpark aan de Honingloweg achter de steenfabriek, Gezien de grote afstand van af de bebouwde kom lijkt dit geen goede optie. Ook onze vereniging heeft groet problemen om voldoende Senioren en Jeugd teams te formeren en dit probleem zorgt er weer voor de financiële boekhouding steeds moelijker sluitend te krijgen

De leden geven tijdens deze vergadering aan geen vertrouwen te hebben in het zittende bestuur.

Door deze situatie is er geen mandaat om verder gaan met de fusie besprekingen.

Het zittende bestuur onder voorzitterschap van Dick Temmink treedt af om voor een commissie van goede diensten, de weg vrij te maken.

De ALGEMENE LEDENVERGADERING met betrekking tot de voorgenomen fusie zal plaats vinden op :

Zaterdag 16 maart 1996.

De commissie van goed diensten stelt zich aan het begin van deze vergadering kandidaat om als hoofdbestuur te gaan functioneren en wordt als zodanig door de vergadering verkozen.

Op deze vergadering krijgt het bestuur onder leiding van Bennie Zwijnenberg het groen licht om de fusie met de v.v. T.A.R verder af te wikkelen, ruim 90% stemde voor. Een aantal leden zegde tijdens de vergadering hun lidmaatschap op.

Spreekwoord van de maand:

Wel nich wil spinn,

Krig ok gen linnen.

April 1996.

Het hoofdbestuur van de v.v. T.A.R. gaat in het clubblad van april 1996 uitgebreid in omtrent de gaan van zaken aangaande de op handen zijnde fusie met de s.v. P.J.

In de optiek van het bestuur heeft de v.v. T.A.R. geen bestaansrecht in de toekomst, tekort aan leden vooral jeugdleden waar door de kwantiteit en de kwaliteit van de prestatie verder achteruit zullen gaan en de financiën steeds verder onder druk zullen staan, mede door de steeds stijgende kosten o.a. de huur van het sportcomplex. Ook en een doem scenario betreffende het sportpark waarop de gemeente ruimte wil scheppen voor een accommodatie voor de atletiek vereniging Iphitos. met gevolg dat er maar 1 speelveld over zou blijven.

Op de gehouden enquête onder de leden gaven 168 respons waarvan 153 voor de fusie 10 personen tegen en 5 weten het nog niet.

Tijdens de fusie vergadering doen zich geen problemen voor en stemt de vergadering in met de voorgenomen fusie.

Via een gehouden enquête geven de nieuwe leden aan dat de naam van de nieuwe vereniging A.J.c’96 .

( ACHILLES - JULIANA - combinatie 1996 zal gaan heten en zal worden geschreven met

2 hoofdletters en een kleine c.

Ook worden de voorgestelde clubkleuren aangenomen..

Shirt: Wit/blauw/rood

broek: Blauw met witte rand

kousen: Blauw/wit gestreept

Het volgende artikel verscheen in het dagblad Tubantia

Op 1 juli 1996 werd de s.v. AJc '96 opgericht. De naam staat voor Achilles Juliana combinatie '96. De club kwam voort uit een fusie tussen de clubs VV P.J. en VV T.A.R.. De huidige clubkleuren stammen ook af van deze clubs: blauw van T.A.R. en het rood-wit van P.J. Het huidige tenue bestaat uit een wit shirt met verticale blauwe en rode strepen, met daaronder een blauwe broek en dito sokken.

Het motto van de nieuwe vereniging , een bedenksel van Martin Boerrigter en Alouis ter Denge, zal zijn:

AJc'96: Een sportieve uitdaging.

Het eerste hoofdbestuur werd gevormd door de navolgende personen:

Voorzitter B. Zwijnenberg .2’ voorzitter H. Hassing, secretaris M. Vreriks, 2’secretaris W Blaauwbroek, penningmeester G. Jonker, 2’penningmeester P. Abbink, accommodatiebeheer W van Essen, technische-zaken R. Ekkelboom, Clubgebouw en kantine P. van de Genugten, wedstrijdsecretaris J de Ram.

Samenstelling van het Jeugdbestuur is:

Voorzitter W. Pothoven, 2’voorzitter M. Kroeze, secretaris Mevr. B. Slot, penningmeester H. Bevers, wedstrijdsecretaris H. Willemsen, technische zaken P. Slot en H. Pots, jeugd coördinator H. Wolters.

Achilles Juliana Combinatie '96 speelt haar thuiswedstrijden op het sportpark Het Hannekerveld te Losser. De club had bij de oprichting twee wedstrijdvelden, één pupillenveld en een trainingsveld tot haar beschikking.

Leden:

 1. Aanmelden als lid geschiedt bij het secretariaat d.m.v. invulling – ondertekening en inlevering van een aanmeldingsformulier, het welk verkrijgbaar is bij het secretariaat en of gedownload kan worden op de site van A.J.c’96. www.ajc96.nl

 1. Ieder lid ontvangt bij toelating tot de vereniging een exemplaar van het huishoudelijk reglement. De statuten van de vereniging liggen voor een ieder ter inzage bij het secretariaat.

 1. Van alle straffen door het hoofd c.q. jeugdbestuur opgelegd wordt aan het desbetreffende lid schriftelijk kennis gegeven.

Het Jeugdbestuur is gerechtigd om een jeugdlid een straf op te leggen. Deze straf wordt in overleg met het hoofdbestuur opgelegd.

 1. De vereniging kent:
 1. spelende leden, dit zijn leden die gerechtigd zijn aan oefeningen of aan wedstrijden deel te nemen.
 2. niet spelende KNVB leden.
 3. rustende ondersteunende leden
 4. lid vanwege de vereniging.

 1. Leden dienen hun contributie over het gehele boekjaar te voldoen. Het boekjaar, teven verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

De hoogte van de contributie wordt door de jaarlijkse algemene leden vergadering, op voordracht van het bestuur, vastgesteld.

Geldmiddelen.

 1. De wijze van voldoening van de contributie wordt bij bestuurs- besluit vast gesteld.

 1. De contributie is in de volgende categorieën verdeeld.
 1. senioren. 18 jaar en ouder.
 2. junioren. 12 tot 18 jaar.
 3. pupil 1 tot 12 jaar.
 4. rustende leden en ondersteunende leden.

 1. In daartoe redenen aanwezig zijn kan het bestuur besluiten tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van contributie van de hiervoor in aanmerking komende leden.

 1. Het bestuur bepaalt de voorwaarden waarop aan leden en niet leden toegang wordt verleend bij wedstrijden.

 1. Zijn er van een gezin 4[vier] of meerdere gezinsleden lid van de vereniging dan behoeft er vanaf het 4’gezinslid geen contributie meet te worden betaald.

Bestuur.

 1. Het bestuur geeft leiding aan en houdt toezicht op de vereniging. Het draagt zorg voor het naleven van de statuten – het huishoudelijk reglement en alle verdere bepalingen en regelingen.

 1. De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van het bestuur Hij is officieel woordvoerder van de vereniging. Zo nodig dit nodig acht kan hij bepalen dat uitgaande stukken mede door hem ondertekend worden.

 1. De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover dit niet aan anderen is opgedragen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden.

De commissies zijn gemachtigd de aan hun op gedragen taken en de daaruit voortvloeiende correspondentie zelfstandig af te handelen. Zij dienen echter een afschrift van deze correspondentie aan het secretariaat te doen toekomen.

Tevens houdt hij een ledenlijst of register bij uit welke de aard van het lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door de secretaris beheerd.

 1. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer en de verantwoording van de geldmiddelen en houdt aantekening van de vermogenstoestand van de vereniging, e.e.a. op de wijze zoals voorgeschreven in de statuten.

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter – de secretaris – en de penningmeester, bij afwezigheid aangevuld met plaatsvervangers van bovengenoemden.

Het dagelijks bestuur is gerechtigd alle door haar noodzakelijk geachte beslissingen te nemen. Van deze beslissingen worden op de eerst volgende bestuursvergadering mededeling gedaan.

 1. Vervanging van bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld.

 1. Bij samenstellen van her=t rooster van aftreden wordt er naar gestreefd dat jaarlijks slechts een lid van het dagelijks bestuur aftredende is.

Vertegenwoordiging

 1. Overeenkomstig de statuten benoemt het bestuur de door haar noodzakelijk geachte commissies.

 1. De taken van de commissies, zoals bedoeld in het vorige artikel, worden bij bestuursbesluit vastgesteld en voor alle leden gepubliceerd.

 1. Bij het niet goed functioneren van een commissie kan het bestuur desbetreffende commissie opheffen en een nieuwe commissie benoemen.

Het bestuur doet hiervan mededeling op de eerst volgende algemene ledenvergadering.

 1. De commissies bedoeld in artikel 18 bestaan uit tenminste drie leden.

 1. Van elke commissievergadering wordt tijdig aan het bestuur kennisgegeven, onder mededeling van de punten van de agenda. Het bestuur heeft het recht elke commissievergadering bij te wonen. De vertegenwoordiger(sters) heeft (hebben) als zodanig alleen een adviserende stem.

 1. De commissie zoals bedoeld in artikel 18 verplichten zich binnen een maand na afloop van het verenigingsjaar het bestuur en financieel overzicht ( indien van toepassing) te doen toekeomen als mede een werkplan mrt begroting voor het komende verenigingsjaar.

 1. Van de genomen beslissingen op een commissie vergadering dienen voldoende aantekeningen te worden gemaakt en een afschrift aan het bestuur overhandigd.

Vergaderingen:

 1. Kandidaatstelling van bestuursleden door tenminste 10(tien) leden dient uiterlijk 5 dagen voor de algemene vergadering te geschieden door schriftelijke kennisgeving aan het secretariaat. Een door de kandidaat getekende bereidverklaring dient te worden bijgevoegd.

 1. Voorstellen ter behandeling op de algemene ledenvergadering dien -en een maand van te voren bij het secretariaat te worden ingediend. Het bestuur draagt er zorg voor dat de datum van de algemene vergadering tijdig wordt gepubliceerd.

 1. Bestuur- en commissievergaderingen worden naar behoefte de voorzitter of op voorstel van 2(twee) bestuurs- of commissieleden belegd.

 1. Een bestuurs- of commissie vergadering is niet tot besluiten bevoegd indien tenminste de meerderheid van de bestuurs- of commissieleden aanwezig is.

Oefeningen en wedstrijden:

 1. het bestuur beslist over te houden oefeningen en wedstrijden.

 1. De aanvoerder is de verantwoordelijk leider van het elftal. De elftalspelers zijn tijdens de wedstrijd algehele gehoorzaamheid aan hem verschuldigd. Bij ontstentenis van de aanvoerder wordt door het elftal een vervanger aangewezen.

 1. De elftalspelers zijn verplicht, mits geldige omstandigheden dit verhinderen, aan de wedstrijden waarvoor zij zijn aangewezen deel te nemen. Bij weigering tot deelname zal het bestuur over de op te leggen straf, overeenkomstig de statuten, beslissen.

 1. Leden van de vereniging welke zonder toestemming van het bestuur voor een andere vereniging uitkomen in een voetbalwedstrijd, die als zodanig bij de voetbalbond is aangemeld, kunnen door het bestuur, na het horen van betrokkene(n), worden geschorst.

Algemene verplichtingen:

 1. Van iedere senioren lid wordt verwacht minimaal 10(tien) uur zelfwerkzaamheid te verrichten per boekjaar.

 1. Ieder lid van de vereniging is verplicht de geldboetes, welke hem zijj opogelegd door het bestuur en of de KNVB zelf te betalen.

 1. Het is verboden om op het sportcomplex verdovende middelen te gebruiken of in het bezit te hebben.

 1. Tevens is het overmatig gebruik van alcoholische dranken buiten het clubgebouw te nuttigen.

 1. Het bestuur verplicht zich binnen jaar na oprichting een technisch plan voor de vereniging te ontwikkelen.

Wijzigingen huishoudelijk reglement:

 1. wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht door de Algemene ledenvergadering, met tenminste 2/3 van de geldig uitgebracht stemmen.

 1. In alle gevallen waar de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 1. Het huishoudelijk reglement treedt in werking terstond na goedkeuring van de Algemene ledenvergadering.

aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 31 – 08-1996 te Losser.

Seizoen 1996 – 1997.

A.J.c’96 start met 502 leden waarvan 150 jeugdleden en 151 spelende senioren.

Nadat zowel P.J als TAR hun competities hadden beëindigd werd direct overgegaan tot het formeren van de Jeugd en Senioren team voor de nieuwe start.

Ajc’96 gaat in de eerste competitie 1996 – 1997 van start met 9 senioren teams en 13 jeugdteams.

1 elftal 1996 – 1997 sponsor Auto Westerhof

v.l.n.r. sponsor Westerhof – grensrechter A. Wermer – verzorger M. Kalter – P. Eshuis - J. Onland – N. Meijerink –

F. Koch – R v.d. Genugten – P. Vaartjes – E. Reuver – Trainer A ter Brake.

geknield ; R.Agten – R.Kanter – D.Kamstr – M. Caraciolo – A van Amersfoort – D.Reekers – M.Eshuis – A Uslu.

2’ elftal 1996 – 1997 sponsor Blokker-Intertoys

E. Caracciolo – grensrechter G. Kroeze – P. Wevers – M. Scheer – H van de Weide – D. Wissink – B. Wevers –

N. Meijerink – R. van Driel – M. Roode – J. Jansen - sponsor JT Broeke en S. Muurlink – trainer H. Voogstgeerd

geknield l.n.nr. B. Molenkamp - W. Halman – R. Scheffer – B. Kuiper – E van Amersfoort – P van de Woning – M. van Klaveren – R. Asbreuk.

3’elftal 1996 – 1997 sponsor P en R Verhuur

v.l.n.r; grensrechter H. Hilgerink – R. Wermer – R. Korrtman – R. Visschedijk – V. Kamp – B de Munnink –

R. Olde Riekerink – leider J. Achterhuis – sponsor Runneboom

geknield l.n.r: P. van Veen – E. Sterh – E. Pothoven – D . Zwepink – K de Haan – M. Eggert – F. Achterhuis.

4’elftal 1996 – 1997 sponsor eetcafé Shalom

v.l.n.r: sponsor E. Gokce – leider A ter Denge – V. Lenferink – M. Schoppink – H. Bos – M. Vreriks – L. Klaver –

D. Reuvers – M. Jonker – leider J. Oude Engberink.

knielend l.n.r: E. Johannes – E. Pothoven – G van de Putte – K de Haan – P. Oddo – A. Fischer – H. Hassing.

5’elftal 1996 – 1997 sponsor Diblozashop

v.l.n.r: grensrechter H. Leis – H. Bergsma – JP. Wienk – R. Bons – J. Zwaferink – T. Kroep – R. Achttien – W van Essen – M. Brilman – sponsor J. in het Veld.

geknield l.n.r: R. Brandts – H. Pots – B. Bruinink – J. Brugman – J. Brilman – A. Mast – B. Nijmeijer.

6’ elftal 1996 – 1997 sponsor Poelier Gevers

v.l.n.r ; sponsor G. Gevers – M. Maartens – M. Roolvink – F. Bakker – M te Brake – R. Ekkelboom – R de Ram –

R. de Vries – W. Verbeek – leider G. Nijland

geknield l.n.r.: P. Onland – M. Wiehink – T. Nijenhuis – R. Vluttert – J. Kleinwolt.

7’elftal 1996 – 1997 sponsor Alecto

v.l.n.r: sponsor H. Elferink – grensrechter H. Langer – G. Zwepink – B. Peereboom – H. Vijn – J de Bot – P. Slot

leider C. Vagevuur

knielend l.n.r; M. Boerrigter – W. Blaauwbroek – H. Leussink – B. Verheijen – R. Middelhof – H. Aalders.

8’ elftal 1996 – 1997 Sponsor eetcafé Jeruzalem

v.l.n.r.: sponsor E. Somi – E ten Doesschot – A van Huizen – T. Reimerink – H. Hassing – M. Meulenbroek – P van de Laan – K van Weersel – leider A. Achterhuis

geknield l.n.r: M. Jansen – P. Brugman – R. Grunert – M ter Heide – A. Caraciolo – I. Rosario – T. Eilers –

leider A. Holtkamp.

9’elftal 1996 – 1997 sponsor EGT Losser

v.l.n.r: E. Wegman – C. Meijer – R. Eggert – W. Bijsterbosch – K de Vries – W. Verbeek – B. Slootheer –

P van de Genugten – H. Rohrink – M. Evertzen – A . Broekhuis – sponsor E. Polman.

geknield l.n.r : J de Ram – P. Ensink op Reimer – T. Bergsma – W. Moes – J. Weegerink – R. Ekkelboom – J. Kamp.

Jeugdteams:

B1 1996 – 1997 sponsor cafetaria Dunhof

v.l.n.r.: trainer L. Poorthuis – leider H. Leis – R. Brinkman – T. Bosch – N. Oude Alink – J. Redder – R. Winters –

J. Zanderink – sponsor I. Roode – leider R. Achttien

knielend l.n.r.: M. Bicer – N. Wijerink – M. Luttikhuis – N. Pothoven – Y. Kroeze – P. Blaauwbroek.

B2 elftal sponsor Tronex

v.l.n.r: leider G. Gervink – R. Gervink – R. Gervink – R. Kuiper – R van Driel – M. Schaepers – D . Ancone – M. de Vries – E. Pothoven – trainer F. de Vos – grensrechter R. Oude Engberink

geknield l.n.r.: WJ van de Werff – R. Bosch – M. Meijer – A. Oun – S van de Werff – M. Gun.

C1 elftal sponsor tuincentrum De Es

v.l.n,.r: sponsor – M. Puttenaar – SM de Vries – leider K. de Vries – M. Benneker – J. Luttikhuis – M. Scholten –

trainer A van der Weide – R de Vries.

geknield l.n.r. M. Diessen – M. Blaauwbroek – K. Brinkman – R. Puttenaar – J van de Werff

C2 elftal sponsor Wilke Sanitair

v.l.n.r.: leider B. Ekkelboom – D. Kroeze – sponsor Wilke – T. Nijkamp – R. Rikhof – T. Evertzen – M. Bulter.

knielend l.n.r: L. Rozeboom – D . Tiehuis – K van Eijsden – D. Jaspers – M. Gun – S. Ankone – B. Korfage

D 1 elftal sponsor Alecto

v.l.n.r.: leider H. Pots – r. Nagel – P. Bagchus – leider H. Pomp – W. Olde Heuvel – H. Pomp – N. Pots –

trainer JW. Aldenkamp – sponsor H. Aalders

geknield l.n.r: M. Eilers – M. Veldberg – J. Aalberts – N. Olde Scheper – L. Huisman – D. Nijhuis.

D2 elftal sponsor Transinfo

v.l.n.r: leider K. Scheffer – R. Bos – N. Bruinenberg – M. Scheffer – leider H. Hoveling – D de Boer – F. Willemsen – sponsor B. Wevers – E. Harders – R. Hoveling – R. Rozema.

geknield l.n.r: S. Gortemaker – J. Theussink – R. Kamphuis – N. Bout

E1 zevental sponsor Stukadoors bedrijf Naafs

v.l.n.r: leider M ter Heide – N. Bijsterveld – P. Naafs – sponsor K. Naafs – T. Droste –

leidster H. Bevers–te Brake - F. Wolters

geknield l.n.r: K ter Heide – D ten Berge – D. Olde Scheper – Y. Mulder.

E2 zevental sponsor Losser b.v.

v.l.n.r: leider E. Wegman – T. Boek – E. Barekds – MG. Blanken – D. Bijsterbosch – leider E. Barelds

geknield l.n.r: B. Wegman – N. Snippert – K. Geerdink – M. Breukers – K de Ram.

E3 zevental sponsor LH van de Woning Glas b.v.

v.l.n.r: leider B. Olde Riekerink – J. Pots – S. Eilers – M. Joostink – T. Wijnberg – F. Pots – trainer J de Roo.

geknield l.n.r: M. Brilman – H. Kuipers – K. Tiehuis – R ter Haar.

F1 zevental sponsor de Pondorosa

v.l.n.r: leider R. Masseling – leider H. Willemsen – sponsoren J en G Perik – leider B. Peereboom

Tweede rij ; T. Masseling – B. Rikhof – S. Peereboom – R. Willemsen – W. Naafs – M. Droste.

geknield l.n.r: W. Westerveld – J. Kuipers – M. Oude Sogtoen – J. Kamphuis – P. Korte.

F2 zevental sponsor Stukadoors bedrijf Naafs

v.l.n.r: trainer H. Wolters – sponsoren T en K Naafs – leider M ter Pelle – leider T. Stamborg

2’rij: M. Jansen – R. Naafs - R. Wijnberg – N. ter Pelle – D. Wolters.

geknield l.n.r: W. Vorgers – N. Aveskamp – J. Stamborg – S. Eulderink – J. Bolhaar.

Mini pupillen ik wordt een AJc-ster

v.l.n.r: leider J. Janssen – J. Janssen – S. Krutthof – T. Blaauwbroek – S ter Pelle –leider K de Haan

geknield l.n.r: HJ. Loggen – S. Eulederink – N. Damhuis – K. Caraciolo – B. Achterhuis.

Alle teams krijgen hun kleding aangeboden door de vereniging.

De gehele samenvloeiing van beide verenigingen verliep zeer voorspoedig en leverde nauwelijks problemen op.

Andre ter Brake is de eerste selectie trainer. Na de winterstop neemt Herman Voogtsgeerd deze taak over van de vertrokken Ter Brake.

Herman. Voogtsgeerd fungeert als tweede trainer.

Job van Lenthe wordt de eerste technisch jeugd coördinator.

Begin augustus brengt de jeugd een bezoek aan de Amsterdam Arena om de wedstrijd Jong Oranje tegen Jond Wales te bezoeken.

31 augustus 1996.

De eerste algemene leden vergadering werd bezocht door 102 leden met 13 afmeldingen.

De openingstoespraak van Vz. Bennie Zwijnenberg:

Met deze jaarvergadering staan wij aan het begin van het tijdperk AJc’96. Een fusie tussen 2 clubs met een rijke historie. Twee clubs met een 70 jaar [ v.v. T.A.R] en een 75 jarig[ s.v. P.J.] verleden.

Twee clubs die jaren geleden ook al eens hebben getracht een poging tot fusie te bewerkstelligen. Dit was toen echter van korten duur,\Ik denk dat het dit keer een definitieve fusie zal zijn. Dit mede gezien de tijd waarin wij nu leven en waarin ik niemand zie opstaan om een afscheiding te bewerkstelligen. Een afscheiding zal in de huidige tijd ook zeker de tegenwerking van de gemeentelijke overheid ondervinden, dit met het oog op de recente sportnota.

Ik denk ook dat er ditmaal zo’n groet investering richting AJc’96 vloeit dat geen zinnig denkend mens verwacht dat er nog een weg terug zal zijn.

Ook Herman Hassing gaat als 2’voorzitter dieper in op de fusie en de toekomst verwachtingen. Hij is van overtuigd dat deze fusie goed is voor beide verenigingen en er een mooie uitdaging voor ons ligt om onze nieuwe club te laten groeien en bloeien,

Hij spreekt zijn dank uit, net als Bennie, voor de inzet van Dick Temming en Aard Mink om samen met Herman Hassing en Wim Blaauwbroek de vele voorafgaande besprekingen tot een goed einde te brengen met als resultaat onze nieuwe club AJc’96.

Wij als bestuur weten waar we mee bezig zijn, namelijk “DE SPORTIEVE UITDAGING’, om er iets moois van te maken , hopelijk met Uw aller steun.

Direct na het beëindigen van de competities 1995 – 1996 is gestart met de verbouwing van het clubgebouw en dank zij de inzet van een veel te kleine maar fanatieke groep begint de de uitstraling van het clubgebouw gestalte te krijgen. Deze grote klus wordt bijna geheel door zelf werkzaamheid uitgevoerd. Ook van gemeente wege word met bewondering de werkzaamheden gevolgd en ook zij denken met ons mee bij de ontstaande problematiek.

 1. kantine wordt uitgebreid.
 2. bestuurskamer wordt berging en koel ruimte.
 3. keuken wordt aangepast.
 4. ruimte tussen jeugdhonk en KK wordt massage ruimte.
 5. extra bergruimte wordt gecreëerd bij het ballenhok.
 6. totaal vernieuwde entree met nieuwe toiletgroepen o.a. invaliden toilet.
 7. nieuwe bestuurskamer overdekt terras met schuifpui.

Aard Mink breekt tijdens de bouwwerkzaamheden zijn rechter enkel op diverse plaatsen en zal voortaan altijd aangepaste schoenen moeten dragen.

De eerste begroting is vastgesteld op Fl 126.000,-

Er is een nieuwe reclame en sponsor commissie opgezet die nu al heeft kunnen zorgen dat alle team voorzien van shirtsponsering en voor een clubsponsor.

De naam KONINKLIJK van de s.v. P.J. is niet overdraagbaar.

Ter versterking van de onderlinge communicatie wordt een teletekst pagina bij rtv. Oost in gebruik

genomen

.

In Augustus zag het eerste clubblad het levenslicht.

De kaartavonden op de eerste maandag van de maand zijn gestart.

Mei - Het eerste AJc’96 veteranen toernooi wordt georganiseerd als voortzetting van het inmiddels traditionele P.J veteranen toernooi.

31 december worden er door de activiteiten commissie oliebollen gebakken.

Zaterdag 4 januari 1997 wordt het nieuwe sportpark officieel geopend door de oudste en jongste lid van onze vereniging. Na een optocht vanaf de voormalige PJ terreinen naar het sportpark wordt de middenstip geplaatst onder muzikale begeleiding van de showband “de Tukkers’.

Voor de jeugd zijn er allerlei actieve spelen en traktaties.

Zondag 5 januari is het de dag voor alle senioren.

De dag begint om 09.00 uur met een onderling toernooi genaamd “boerenkool voetbal,” om 11.30 uur zal de Nieuwjaar visite worden gehouden voor alle leden.

13.30 uur Stamppot buffet voor alle leden die zich hebben ingeschreven a fl. 2.50 p.p.

Op 26 februari 1997 wordt een full color speciale AJc’96 krant, gemaakt door Alouis ter Denge en Martin Boerrigter, huis aan huis bezorgd.

Vrijdag 28 februari 1997 wordt een druk bezochte officiële heropening receptie gehouden

waar vele prominenten uit de gemeente - sportbestuurders de complimenten kwamen overbrengen.

Tijdens deze receptie wordt het nieuwe clublied gepresenteerd:

Clublied AJc’96

( Wijze: Waar in ’t brons groen eikenhout )

Onze club is AJc

Storm en regen deert ons niet

Kleuren rood wit

Geef ze van katoen

Kleuren waar we trots op zijn Ied’re jongen kent z’n plicht

Die blijven we trouw

Wil graag kampioen

Iedereen toont zich een held

Breng de bal naar voren toe

Op de groene voetbalvelden

Brult ’t legioen ga scoren

Strijdend voor AJc

Kleuren rood wit blauw

Strijdend voor AJc

De club waar ik van hou

Zaterdag 1 maart 1997 is de open dag waarbij de bevolking van Losser in de gelegenheid wordt gesteld om het nieuwe complex te aanschouwen.

AJc’96 F1 is de eerste KAMPIOEN van onze Jonge vereniging.

Tijdens de paasdagen op 30 en 31 maart worden voor de jeugd een eieren zoek wedstrijd georganiseerd.

Op de 2’paasdag senioren zich kunnen uit leven met het eiergooien

In het voorjaar brengt de jeugd een bezoek aan de Arena te Amsterdam en brengen zij ook een bezoek aan de jeugd interland Jong Nederland – Jong Wales. Het 1e team eindigde in de onderste regionen met 27 punten uit 22 wedstrijden.

Het B1 team winnen de Andries van Leeuwen Penalty Bokaal.

Mei, De oprichting van een dames club is een feit en in September is de eerste activiteit gepland.

In de zomermaanden wordt het nieuwe scorebord geplaatst met dank aan de RABO Bank.

seizoen 1997 – 1998

Ad Zonderland is de nieuwe selectie trainer en jeugd coördinator.

De activiteiten commissie heeft het B1 team voor zien van nieuwe trainingspakken

staande v.l.n.r: N. Rosellini ( A.C.) – l. Poorthuis trainer – N. Oude Alink – P. Blaauwbroek – R. Ankone – J. Zanderink – M. Luttikhuis – R. Winters –M. Schaepers – H. Leis grensrechter – A. Achttien leider – H. Hilgerink ( A.C.)

knielend l.n.r: N. Pothoven – M. Bicer – TH. Bosch – R. Leemkuil – Y. Kroeze – N. Wijerink – M. Puttenaar.

Links trainer F. Droste – midden leider H. Willemsen en rechts R. Masselink

spelers in willekeurige volgorde: Keeperster. Melissa Oude Sogtoen. achterhoede:

Jeroen Kamphuis – Peter Korte, midden: Sven Peereboom, Voor: schaduwspits Wesly Naafs – Mike Droste – Ruud Willemsen en Wim Westerveld.

De uitbreiding van het trainingsveld wordt in gebruik genomen.

Er staan dit seizoen weer diverse activiteiten gepland:

Diverse kaartavonden.

3 december bezoek van Sint-Nicolaas( Mini en F groep)- 12 december kerst bingo – 19 december vossenjacht ( De en E groep) – 20 december kerstfeest ( F groep) – 4 januari boerenkoolvoetbal – receptie en stamppot buffet – 17 januari Disco ( D en C groep) – 30 april Koninginnedag F toernooi - 5 juni Penalty bokaal voor alle jeugd en ouders deelnemende jeugd.- deelname avond 4 daagse – 19,20,21 juni weekendkamp. met dank aan de actieve jeugd recreatie commissie.

De Gemeente weigert op ons verzoek om het parkeer beleid bij ons complex aan te passen.

AJc’96 D2 en E2 worden najaar kampioen.

.

Zaterdag 7 februari vergadering Veteranen gevolg door klootschieten.

Vrijdag 20 februari Carnavals avond in de kantine m.m.v. Prins Hemmie.

Onderzoek naar haalbaarheid tribune.

De eerste avond in April 1998 was 1 april????

AJc’96 B1 kampioen

staand v.l.n.r:N. Rosilini – trainer L. Poorthuis – N. Oude Alink – P. Blaauwbroek – R. Ankone – J. Zanderink – M. Luttikhuis – R. Winters – M. Schaepers – grensrechter H. Leis – Leiders R. Achttien en H. Hilgering

geknield l.n.r: N. Pothoven – M. Bicer – Th. Bosch – R. Leemkuil – Y. Kroeze – N. Wijering – M. Puttenaar.

Ook E2 en E4 werden kampioen.

Ad Zonderland eind seizoen neemt eind seizoen afscheid omdat hij trainer/coördinator wordt in Ghana namens Feijenoord.

Frans Borghuis wordt de nieuwe hoofdtrainer en Tonny Adolfsen blijft 2, trainer.

Jeugd AJc’96 zet zich in om de collecte voor haar gehandicapte jeugdsporter goed te laten verlopen.

Ons eerste team eindigt als no 10 met 18 punten uit 22 wedstrijden waardoor klasse behoud toch is gelukt.

Vrijdag 26 juni wordt er een medewerkersfeest gehouden !

Bennie Zwijnenberg draagt na 2 jaar de voorzittershamer over aan Herman Hassing, Bennie blijft wel deel uitmaken van het hoofdbestuur als 2’Vz.

Seizoen 1998 - 1999

F Borghuis wordt aangesteld als hoofdtrainer, Tonny Adolfsen blijft 2’trainer.

Hans Oude Voshaar overleden.

Gemeente Losser voert forse bezuinigingen door en eist daardoor meer zelfwerkzaamheid van de leden en zij verhoogt de huur van de sportterreinen met 8%.

E1 najaar kampioen.

D1 team zowel najaar als voorjaar kampioen.

staand v.l.n.r: Erwin Barelds – Frank Pots – Dennis Bijsterbosch – Sander van de Meer – trainer Hendrik. Mink –

Hidde Eertman - Tom. Droste – leidster Herma te Brake-Bevers – Frank Wolters – Tim Boek –

leider/grensrechter Ietzen Barelds.

geknield l.n.r: Nick Snippert – Kevin ter Heide – Huub Kuipers – Pim Naafs – Danny Olde Scheper.

ligende Kevin de Ram en Niels Bijsterveld.

De club van honderd wordt opgericht, Dit houd in dat een ieder die 100 gulden inlegt lid van deze club is. Dit geld zal worden gebruikt om de vereniging te ondersteunen bij speciale activiteiten.

Nieuwe sponsor van AJc’96 A1

staand v.l.n.r: leider R. Achttien – verzorger S. Schurink – Th. Bosch – N. Oude Alink – M. Schaepers – M. Luttikhuis –

R. Winters – J. Zanderink – P. Blaauwbroek – R. Bosch – grensrechter J. de Ram – trainer M. Klaver – sponsor R. Pos.

geknield l.n.r: Y. Kroeze – N. Pothoven – WJ van der Werff – R leemkuil – R de Munnik – J. Redder – R. Ancone – K. v. Eijsden

D1 – E1 en F1 worden zowel Najaar- als voorjaar reeks kampioen en E3 in de voorjaar reeks.

D1 promoveert naar de hoofdklasse.

Het eerste elftal degradeert naar de 5’klasse. 4’en 6’elftal promoveren.

In Mei wordt het succesvolle s.v. P.J activiteit nieuw leven ingeblazen.

E3 wordt glansrijk kampioen in de voorjaar competitie.

Jubilarissen:

25 jaar lid: L. Klaver – N. Johannes – B. Zwijnenberg – M. Vreriks – R. Kortman – J. Masseling – A. Mink – A. ter Denge – B. Bruinink – M. Meulenbroek – R. Zwaferink – G. Zwepink.

40 jaar lid: M. Bakker – M. Postma.

60 jaar lid: A. Nijenhuis.

seizoen 1999 – 2000

MAKE FLOOR is de nieuwe hoofdsponsor.

Tijdens de leden vergadering wordt Herman Hassing gekozen als Voorzitter.

Huldiging Jubilarissen.

Tijdens de oprichtingsvergadering is besloten dat de aanvang lidmaatschap van de vereniging de inschrijving blijft gelden van de beide fusie verenigingen.

25 jaar lid: L. Klaver – N. Johannes – B. Zwijnenberg – M. Vreriks – R. Kortman – J. Masseling – A. Mink – A. ter Denge – B. Bruinink – M. Meulenbroek – R. Zwaferink en G. Zwepink.

40 jaar lid: M. Bakker en M. Postma

60 jaar lid A. Nijenhuis.

AJc’ 96 weigert om de onderhoud gelden groot Fl. 5400,00 over te maken.

Contributie verhoging van Fl. 2.50 per maand voor actieve leden en rustende leden gaan Fl. 1.- meer betalen

29 september 2000:

Aard Mink links met Mevr. Mink en John de Ram recht met Mevr. de Ram. Zij ontvingen voor een verdiensten voor zowel de s.v. P.J. als voor de s.v. A.J.c’96 het erelidmaatschap van de vereniging als mede de KNVB waarderingsspeld in het Zilver met nadruk op het jarenlang organiseren van het Jeugdvoetbalfestijn. Beiden waren sinds 1976 lid van het bestuur van de s.v. P.J en dan in het bijzonder van de jeugdafdeling tot de jaarvergadering van 2000.

Let op de spreuk op de shirts van de voormalige en de huidige vereniging:

Zij die geschiedenis verloochenen,

Zijn geen toekomst waard……………..!

Aan de vergadering wordt voorgesteld om een nieuwe eretitel in het leven te roepen en wel LID VAN VERDIENSTE.

Hierop aansluitend wordt Herman Hassing benoemd als lid van verdienste als dank voor zijn inzet o.a. gedurende 8 jaar voorzitter van TAR en AJc’96.

Jubilarissen:

25 jaar lid: Rene Bons – Andre Carraciolo – Herman Hassing – Juul Jansen – Hans Oude Alink – Roelof Middelhof

40 jaar lid Roel Bosma – Frans Notkamp – Bennie Peereboom – Louis van de Walle.

50 jaar lid Jan Jonker en Wijnand de Vries.

Herman Hassing treed af als voorzitter en Piet Eshuis wordt in deze functie benoemd

Gemeente Losser start een onderzoek om op de sportparken het Hannekerveld en Brilmansdennen een atletiek accommodatie is te realiseren.

Het zesde elftal werd op 22 april 2023 kampioen.

Het D2 – E2 – F1 – F2 en F3 team werden kampioen.

E2 kampioen.

.

F1 Kampioen

trainers – leiders Martin Boerrigter en Herman Hassing.

spelers: Tolga Sen – Michel Kuipers – Sandro Hassing – Frank Reuvers [keeper] – Sven ter Pelle – Demien Nijkamp – Marnick Zwijnenberg en Laurens Hulst.

Het 1’elftal promoveert naar de 4’klasse.

Het 2’elftal wordt kampioen en promoveert.

Janine Luttikhuis is uitgenodigd voor Jong Oranje.

Sander van der Meer maakt de overstap naar FC Twente.

Overleden: Toon Hengelman – J van Limbeek en Piet van de Genugten.

Piet Eshuis wordt gekozen als voorzitter.

seizoen 2000 – 2001.

Huldiging leden:

25 jaar lid: RB. van der Horst – JJ. van der Jagt – H. Bos – B. Olde Daalhuis

40 jaar lid: JM. Kers – AG. Lampis en A. Kuperus.

Lid van verdienste:

Door de leden vergadering worden Tony Luttikhuis en Nedo Rosellini benoemd tot lid van verdienste wegens hun grote inzet op diverse terreinen t.b.v. onze vereniging.

Het 6’elftal werd kampioen.

Bij de jeugd werden het E1 en E3 team kampioen, E3 zelf 2x zowel in het najaar als het voorjaar,

C1- Kampioen – promotie naar de 1’klasse -winnaar van de KNVB district beker en winnaar van het grote internationale voetbal toernooi in Zevenaar.

Nieuwe sponsoren voor het 3’elftal: Voortman assurantie en van der Genugten Bedtextiek.

en het 4’elftal: Vaartjes Transport en A.E.L.

seizoen 2001 – 2002

C en D jeugd bezoeken de interland Nederland – Turkije in de Amsterdam Arena.

Wim Adolfsen wordt hoofdtrainer.

E1 team Kampioen.

v.l.n.r: trainer Dany Broekhuis – Jord Bolhaar – Roman Rogan – Niels Aveskamp – Bjorn Broekhuis – Nick ter Pelle – Rick Wijnberg – leider Tjeerd Stamborg.

geknield l.n.r: Peter Benneker – Erwin Zwijnenberg – Jeroen Stamborg – Dyaran Bansraj.

E3 Kampioen.

staand v.l.n.r; Jord Peereboom – trainer Dolf Wolters – Rob Meulenbroek –.Samis Said – Pattrick Bos –

leider Remco Oude Egberink – Stefan Kemerink – Chris Kraesgenberg

geknield l.n.r: Ruben Lussing – Milan Zwijnenberg – Nick Puttenaar – Hidde Lameijer

per 1 juli gaat AJc’96 online www. [email protected]

Het gemeente bestuur van Losser vraagt het hoofdbestuur om te bezien of het mogelijk is om op het sportpark het Hannekerveld een atletiek accommodatie te realiseren.

Onze meisjes Judith Bos en Ilona Oude Engberink spelen met het district oost mee in het Dr Fadronc toernooi in Beverwijk.

het 6’elftal wordt kampioen.

Toon Peperkamp. 81 jaar op 26 december 2023 overleden.

Huldiging Jubilarissen:

25 jaar lid: JW. Kamp – D. Reuvers – FF. Koch

40 jaar lid: AJ van Klaveren

50 jaar lid JC Bijkerk en J. Fraterman

70 kaar lid E. Woudenberg

Najaar kampioenen

seizoen 2002 – 2003.

Toon Jerusalem wordt de nieuwe hoofdtrainer.

hij neemt in Maart 2003 zijn ontslag en Hans Oude Alink en Peter Eshuis nemen zijn taak over.

John Havers wordt 2’selectie trainer.

Overleden: dhr. Woudenberg – dhr. Lubbers – Raimon de Vries – Mevr Peereboom – dhr. Tiethof – dhr. Dijkstra en dhr. Bruinink.

Kampioenen galerij:

3’en 4’senioren team.

C1 - D2 en E1 jeugdteams.

Huldiging jubilarissen:

25 jaar lid: K de Vries – H. Pots – PPM. Olde Daalhuis – P. Abbing – LJH. Eulderink – N. Rosellini en HJA. de Munnik

40 jaar lid: JA. Mulder – H. de Vries – D. Veltink – en H. van der Weide

50 jaar lid: Bernard Olde Riekerink

Februari 2002

Bernard Olde Riekerink wordt verrast met de persprijs in het jaar van de vrijwilliger.

Deze prijs wordt hem uitgereikt door Jaap Uilenberg, bekend internationaal scheidsrechter en Eddy Achterberg oud speler van FC Twente en Schalke 04.

De Vrijwilligers avond werd zeer druk bezocht.

Donderdag en Vrijdag 2 en 3 mei vindt voor de 10 x keer het jeugdvoetbalfestijn plaats.

met 249 deelnemende jongens en meiden zeer geslaagd.30 x Koninginnedag F toernooi.

Veteranen organiseerden voor de 25 x het Internationale veteranen toernooi.

Veteranen 25 jaar.

De organisatie van de 25 ste editie van het veteranen toernooi kan terug zien op een uitstekend verlopen happenis. Bennie Zwijnenberg werd gehuldigd voor 25 jaar mede organisator van dit toernooi .

2 weken voor dit toernooi bracht de veteranen afdeling een 4 daags bezoek aan Dresden met o.a. een bezoek aan Praag.

Op dag drie werd Dresden verkend en in het begin van de avond werd er een wedstrijd gespeeld tegen de oudjes van de s.v. Dresden gevolg door een gezamenlijke barbecue.

Op dag 4 werd de reis afgesloten in Overdinkel met een diner bij restaurant Game.

seizoen 2003 – 2004

Op 88 jarige leeftijd is Ewoud Woudenberg overleden.

1’editie van het darts toernooi.

3’en 4’elftal kampioen.

D2 – F 1 en F3 kampioen.

D2 kampioen.

E1 kampioen.

Geert Jonker wordt tot lid van verdiensten benoemd.

Op 28 en 29 november word in tot theater omgetoverde clubhuis door een groep enthuosatelingen het tonelstuk “Het avontuur van Arie Kraai” ten tonele hebracht.

seizoen 2004 – 2005

Nieuwe Hoofdtrainer is P. Binsbergen.

Wij moesten afscheid nemen van Remon de Vries en Dick Veltink.

Het jeugdvoetbal festijn wordt voortaan Hans Alink festijn

AJc’96 3 en 4 kampioen.

Huldiging Leden:

25 jaar M. v.d. Genugten – M. Padberg – AMC. Koch – M. Roolvink – P. Onland – T. Bergsma – R. Scheffer – M. Roode – JW. Berns – FJ. Vije – ML. Scheer.

40 jaar: H. Oosterveld en JW. Olthuis.

50 jaar: JG. Nijmeijer.

seizoen 2004 – 2005

Frans Droste neemt de taak Voorzitter over van Piet Eshuis.

De veteranen afdeling schenkt een blokhut om dienst te doen als verkooppunt bij thuiswedstrijden en activiteiten.

Ere lid Piet Meijer, 70 jaar lid is overleden.

Jubilarissen;

25 jaar lid P. Schwidder – JH. Oddo – W. Roode.

40 jaar lid: JG. Hanekamp.

50 jaar lid: P. Hof.

60 jaar lid: G. Koopman en CA van Klaveren.

70 jaar lid: J. Zwaferink.

Overleden: 18 april 2023 Piet Meijer en 26 mei Evert Reuvers en Rene Notkamp.

seizoen 2005 – 2006.

Ab van de Smissen wordt de nieuwe hoofdtrainer met ass. van Hilbert van Gils.

Hans Molenveld gaat het tweede team trainen.

Er wordt een commissie opgericht om de festiviteiten te ontwikkelen voor ons 10 jarig bestaan.

Overleden: 12 november 2023 Harry Elferink.

2 Januari 2006, Herman Masseling.

en Gr. Hanekamp en Van der Plas.

Hulidigingen:

25 jaar lid J. de Ram –E. de Ram – H. Hassing.

40 jaar lid: H. Hilgerink – J Reuvers.

60 jaar lid: Walter de Vries.

Lid van verdienste: Wegens zijn vele verdiensten voor onze vereniging wordt Alouis ter Denge door de algemene ledenvergadering benoemd.

seizoen 2006 – 2007

Erik Helligers wordt aangesteld als voorzitter van de Tech- commissie.

Club van honderd gaat over in de club van 50 euro.

10 jarig bestaan van AJc’96.

Nedo Rosellini 75 jaar met zijn nieuwe fiets.

seizoen 2006 – 2007.

Voor de 32 ‘x wordt het Koninginnedag F toernooi georganiseerd.

eindstanden

E2 Najaar kampioen.

F3 voorjaar kampioen.

Wegens ziekte van onze voorzitter neemt Piet Eshuis deze taak voorlopig op zich.

Huldiging leden:

25 jaar lid: G van de Putte – H. Breukers – GJ Roelofsen – M. Brilman en RW. Achttien.

40 jaar lid: J. Zwaferink en TB. Boerrigter.

50 jaar lid: HC. Postma en GJ. Achterhuis.

60 jaar lid: GJ. Achterhuis.

Overleden. April Egbert Scheper [ zie boven}.

9 juli 2007 Bennie Leussink.

Vrijwilliger van het jaar: Als dank voor zijn vele jaren van inzet voor onze vereniging werd Bernard Olde Riekerink benoemd als Vrijwilliger van het jaar.

seizoen 2007 – 2008

In een gezamenlijk project wordt er een cursus reanimatie opgezet en een AED in ons clubgebouw geplaatst.

Wij hebben voor onze voetbalschool een mooi geldbedrag gekregen van de RABO bank Oost Nederland. Nadat Henny Reuvers een goede presentatie had gegeven over de doelstelling van de voetbalschool. Na een stemmingsronde kwam AKc’96 als tweede uit de bus hetgeen betekende dat onze vereniging € 2000, - tegemoet mocht zien.

Op woensdag 17 oktober 2007 werd er voor de C jeugd van AJc’96 een Pupillenscheidsrechter cursus geprganiserd onder het motto “JEUGD FLUIT JEUGD”

Erik Braamhaar Europees top arbiter is hiervan de coördinator

Als Kledingsponsor voor onze scheidsrechter gaat Notariskantoor Mullink Wunsch fungeren.

Geslaagd zijn:

Bryan Benschop Michael Bos Kees Golbach

Joran Harryvan Joel Kerseborn Jeffrie Schilder

Robin Slot Robin Verheijen Glenn Voerman

Marnick Zwijnenberg Steven Bons Tim Keur

Gijs Bolhaar Remco Nijhuis Jeroen Alink

Rik Nijhuis Koen Oude Kempers.

Coördinatoren zijn Ietzen Barelds en Hemmie Hilgerink

seizoen 2008 – 2009.

Wegens gezondheid redenen legt Frans Droste zijn functie als voorzitter neer.

Einde van het clubblad in zijn huidige vorm!

seizoen 2009 – 2010.

AJc'96 Darts gaat Eredivisie spelen .

Het 2e dartteam van AJc'96 is door een klinkende 7-2 overwinning kampioen geworden van de eerste divisie en promoveert daardoor naar de Eredivisie van de DVO. Het dartsteam dat voor de eerste keer meedoet in de DVO competitie won, op 2 na, alle wedstrijden en mag zich dus de terechte kampioen noemen.

Het derde dartsteam van AJc'96 is door een 3-6 overwinning op Twentsche Veld kampioen geworden van de 5e divisie. Deze laatste uitwedstrijd werd bezocht met een grote bus zodat ook de vaste groep supporters mee kon ter ondersteuning./ Het team dat voor de eerste keer meedoet in de DVO competitie won, op 2 na, alle wedstrijden en mag zich dus de terechte kampioen mogen noemen.

Diverse teams van AJc'96 hebben het in de bekerwedstrijden weten te schoppen tot de finales Alle finales zijn op zaterdag 16 mei en voor de senioren op 17 mei.

AJc’96 D2 Finalist

Mocht het 4e verder komen dan moeten zij naar Saasveldia. Toch een teken dat de jeugdafdeling op de goede weg is met 3 finalisten en ook nog eens mogelijk 4 aanstaande kampioenen t.w. A2 - D2 - E2 en F1.

F1 kampioen.

Ook dit seizoen is het gelukt om een periode te pakken in de competitie. Hiermee heeft het eerste elftal van AJC'96 zich verzekerd van nacompetitie om alsnog promotie naar de 2e klasse af te dwingen. De eerste wedstrijd zal een uitwedstrijd zijn in Apeldoorn tegen Columbia. De wedstrijd wordt gespeeld op 12 Mei, aanvang 19.30 uur.

Jong begonnen AJc talent

Datum: 05 mei 2009

Meisjes Twente van start

HENGELO - De meisjes onder 13 jaar van de Vrouwenvoetbal

Academie van FC Twente hebben vrijdagavond hun eerste training

afgewerkt op het Trainingscentrum van FC Twente bij het

FBK Stadion. Twintig speelsters hebben onder leiding van trainer

Stefan Hoogsteder een uur lang verschillende oefeningen en

partijtjes gedaan. Tot aan de winterstop wordt er elke vrijdagavond

om 18.45 uur met deze groep getraind. Als het een succes

blijkt, gaat de groep verder. Laika Boerrigter en Jill Roord zijn

twee van de jonge talenten.

D2 finalist.

Mocht het 4e verder komen dan moeten zij naar Saasveldia. Toch een teken dat de jeugdafdeling op de goede weg is met 3 finalisten en ook nog eens mogelijk 4 aanstaande kampioenen t.w. A2 - D2 - E2 en F1.

seizoen 2010 – 2011.

Jubilarissen:

25 jaar lid: R. Brinkman – J. Zanderink – M. Luttikhuis – W. Moes.

40 jaar lid: R. Ekkelboom – R. de Ram – F. Zwijnenberg – E. Caracciolo – H. Elferink – H. de Wals – M. van de Walle – T. Verheijen – M. de Vries – H. Otten.

50 jaar lid: J. Kers en de Hr. Lampis,

30 jaar wedstrijdsecretaris; John de Ram en ontvangt daartoe een bloemenhulde.

Het 1’elftal promoveert naar de 2’klas

seizoen 2011 - 2012

Voorzitter: E. Golbach

hoofdtrainer. H. Veldhuis.

Een Secretaresse doet haar intrede als ondersteuning secretariaat en contact KNVB.

Op 28 februari en 10 maart worden er twee extra leden vergaderingen gehouden

 • realisatie kunstgras veld.
 • oprichteng stichting MAN , 2 pers AJC’96 – 2 pers kvv Losser om het vernieuwde sportpark te beheren.

Het 5 ‘elftal kampioen.

Jubilarissen:

25 jaar lid: W. Halman – BH . Slootheer – A. Notkamp – DA. Steegh.

40 jaar lid: B. Nijmeijer – M. van KJlaveren – A. van Huizen – T. Temmink – G. Wams – P. Vaartjes – EAB Zwijnenberg.

50 jaar lid: W. van Doorn – B. Pereboom.

60 jaar lid; WG. de Vries – J. Jonker.

Er is een kavel actie opgezet waarbij men een kavel kan kopen in 3 categorieën en een sponsorloop voor de jeugd. Beide acties hebben ruim 12.000 euro opgebracht. Ook is er nog een glazen actie bezig.

Grito Kanter, erelid is overleden.

5’elftal voor het 2’jaar kampioen, ook kampioen werden:

Najaar D1 en F4- voorjaar D2 – F2 en F4

Het jeugdbestuur heeft de methode Kanjers in de Sport geïntroduceerd en 90% van de jeugdbegeleiding heeft deze cursus gevolgd.

De belangrijkste afspraken zijn:

Wij helpen elkaar.

Wij vertrouwen elkaar.

We lachen elkaar niet uit.

Niemand speelt de baas.

Niemand doet zielig.

Wij hebben respect voor elkaar en onszelf.

Het Jeugdtournament is een groot succes gebleken.

het tentenkamp.

prijs uitreiking.

Nadat de plannen waren uitgewerkt werd begonnen met de herinrichting van het sportcomplex ’t Hannekerveld. Onze velden gedraaid en het hoofdveld voorzien van kunstgras en wat vroeger ons tweede veld was werd een accommodatie gerealiseerd voor de atletiek en schaats verenigingen. In 2011 was de herinrichting een feit en de competitie 2011/2012 ging van start op kunstgras. Ook bij de buurman kvv Losser werd een kunstgrasveld gerealiseerd en van dit veld kan en mag ook AJc’96 gebruik maken. Het geheld complex werd ondergebracht in een stichting om de financiën goed te kunnen beheren.

.

In het jaar 2012 heeft AJc'96 een project ingediend bij de Klaas-Jan Huntelaar Foundation. AJc'96 moest de meeste stemmen -van de 15 deelnemende clubs- zien binnen te halen om een bijdrage van € 18.750,- te verkrijgen. Op 1 oktober 2012 was duidelijk dat AJc'96 met 6731 stemmen gewonnen had. Dit resultaat werd mede verkregen door actief te zijn op het Bruegheliaans festijn en bij twee thuiswedstrijden van de FC Twente. Op 4 oktober 2012 kwam Klaas-Jan Huntelaar de cheque van € 18.750,- overhandigen. Met dit geldbedrag is AJc'96 in 2013 gestart met de

verbouwing van de kleedkamers.

.

D

Oude kleedkamer

Vernieuwde kleedkamer

Naast de renovatie van de kleedkamers werd ook het complex rondom de gebouwen voorzien van een nieuwe toegang – speeltuin en bestrating.

Op voetbalgebied was het Jeugdtournament voor C en D junioren uit Nederland, België en Duitsland wederom een voltreffer.

Internationaal scheidsrechter, Bas Nijhuis fluit de finales en reikt de prijzen uit

De prijzenkast met op de achtergrond het tentenkampement.

Ook het jaarlijkse veteranen toernooi is niet meer weg te denken bij AJc’96

Er wordt met passie gestreden om de punten

onder grote publieke belangstelling

en afgesloten met een daverende feestavond

Vrijwilliger van het jaar: De eer van dit jaar komt toe aan Hans Oude Sogtoen.

Jubilarissen:

staand l.n.r: W. Bijsterbosch – M. Rouwen - J. Weegerink – B. Zwijnenberg – R. Eggert – H. Krutthof - R. Kanter

gehurkt l.n.r: P. Slot - C. Kerseborn- M. Caracciolo – E Stehr.

seizoen 2012 – 2013.

Het 1’elftal degradeert naar de 3’klasse

Henk Velthuis is ontslagen als eerste trainer.

Erik Golbach treed af als voorzitter en wordt opgevolgd door Herman Hassing.

F2 najaar kampioen.

Ook Bernard Olde Riekerink werd gehuldigd voor zijn langdurig lidmaatschap.

v.l.n.r.:Peter Blaauwbroek – Johnny Masseling – Erwin Johannes – Paolo Oddo – Eric Pothoven – Tonny Luttikhuis – Marcel Vreriks – Raymon Puttenaar – Alouis ter Denge en Maurits Puttenaar

zittend: Hilbert van der Weide – Bernard Olde Riekerink – Hr. Berendts – Henk de Vries.

seizoen 2013 – 2014.

Erik Helligers wordt hoofdtrainer.

Jubilaris: 50 jaar lid. H. Oosterveld.

Nieuwe activiteit; Muziek café

Voetbal Quiz een schot in de roos.

Jeugdtournament uitgebreid naar 32 teams.

Oud scheidsrechter Martin Jol begeleid de finale wedstrijden

F2 elftal najaar kampioen.

Ook onze kleinste jeugd werd een mooie kerstmiddag aangeboden door de recreatie commissie.

Zaterdag 2 kampioen.

v.l.n.r: Boven Kevin de Ram – Maikel Droste – Andy Swattz – Ruud. Willemsen – Anthony Swartz.

in het midden: Tom. Boek – Roelof de Haan – Yanick Kroeze – Henk de Haan – Danny Engelbertink – Lars Droste – Frank Pots – Rick Meijer – Ricardo Naafs – Jordy Pots – Tim Smit – Pattrick Bos

zittend: Rogier van Driel – leider Frans Droste- Sponsor Bella Piramide – Grensrechter Harold van de Weide –

leider Harry Pots – trainer Richard Wermer

Zondag 2 kampioen.

seizoen 2014 – 2015

Wout van Doorn overleden.

AJc’96 start met een zaalvoetbal team.

16 september2015. Luuk Adolfsen wordt gehuldigd voor 250 wedstrijden in het eerste team.

Voor de A en B jeugd werd en 4 tegen4 toernooi georganiseerd die met een BBQ werd afgesloten

Om de onderlinge band met de Ouders te versterken organiseerde het Jeugdbestuur een druk bezochte ontbijt sessie.

Nieuwjaars receptie

en boerenkool moalke

Aan het einde van het seizoen sluit John de Ram een 30 jarige carrière als leider van het 1’team af.

Het werd door de KNVB gehuldigd met lid van verdienste.

Namens de vereniging en het 1’elftal waren er diverse cadeaus.

Cafe het Spoortje wordt sponsor van het zaal voetbal team.

Bij een sponsor actie bij de Jumbo supermarkt te losser.

Afbeelding: