Historie sv PJ

Het ontstaan en de Historie s.v. P.J.

Voorgeschiedenis:

Het zal velen onbekend zijn maar de voetbalvereniging Be-Quick, later P.J. heeft een voorganger gehad. Deze vereniging werd opgericht op 5 mei 1909 vermoedelijk onder de naam Be Quick, doch er zij ook verenigingen geweest onder de namen, Losser -vooruit en Excelsior

Club café was café ter Denge en deze club bestond uit twee elftallen.

In het uitgebreide reglement van deze vereniging stond o.a. vermeld:

Buitenleden moeten buiten het dorp wonen, doch betalen geen contributie. Donateurs moeten tenminste 60 cent per jaar betalen. Zij mogen het spel bijwonen, doch niet daaraan deelnemen.

Dit reglement werd opgemaakt tijdens de ledenvergadering op zondag 29 januari 1911. Deze club heeft bestaan tot 1915 toen de eerste wereldoorlog door de mobilisatie deelnemen aan sportwedstrijden onmogelijk maakte.

De eerste wedstrijd van deze vereniging was tegen de vereniging''Volharding' een voor die tijd zeer sterke vereniging, Uitslag was 0-6 in her voordeel van de tegenstanders, de week er op speelde het tweede team een wedstrijd tegen VITA 2 en er werd gespeeld op een terrein aan de Glanerstraat.. Tot zover de voorgeschiedenis.

In de jaren 1918 en 1919 hadden een aantal jongens t.w. Frits van Huizen, Gerrit Roozeboom, Dirk Holthuis, Albert Bosma, Hendrik Schipholt, Johannes van Huizen, Gerard ter Heersche en Jan Vreeling een groep gevormd, die bij Schipholt thuis een schommel- rekstok- ringen- enz. hadden waarmee zij zich zaterdags en zondags mee konden vermaken. Op een goede dag nam Frits van Huizen een oude voetbal mee. Ze waren de koning te rijk, de geïmproviseerde turntoestellen werden in de steek gelaten en men ging voetballen op een stukje heideveld. De bal was echter zo slecht, dat deze wanneer er een uurtje mee getrapt was, het weer gedaan was met de pret en de bal eerst weer gerepareerd moest worden.

Op een zondag, de bal was juist weer gerepareerd, togen ze vol goede moed naar het voetbalveld. Nauwelijks waren ze aan het trappen of er klonk een luide knal en de spelvreugde was weer voorbij. Het humeur van de jongens daalde onder het vriespunt en er volgende een overleg over de onstaande situatie en de uitkomst was dat het zo niet verder kon. Er moest een club komen, een echte voetbalclub, maar er moesten wel meer jongens bij komen. Albert Bosma zou wat jongens in de Esch vragen of zij mee wilden doen en Frits zou nog een poging wagen om de bal te repareren.

De volgende zondag kwamen ze bij Frits van Huizen bij elkaar en Gerrit Schorfhaar, Klaas Barneveld, Hein Dokter en een aantal jongens uit de Esch waren ook mee gekomen. De bal kon echter niet meer gerepareerd worden. De voetballers waren er maar ze hadden geen bal en men wilde graag voetballen. Er moest dus een club worden opgericht.

Gerrit Schorfhaar was bereid het geld voor een nieuwe bal voor te schieten, als er een club werd opgericht. De zaak was dus opgelost en bij schoenmaker Hoeben werd een nieuwe bal gekocht. Nu nog een voetbalveld. Besloten werd om boer Kraesgenberg te vragen of ze het oude Excelsior terrein, in het Hannekerveld, van hem konden huren. Gerrit Roozeboom zou trachten een regeling te treffen met boer Kraesgenberg en de anderen kregen de opdracht mee om nog meer jongens bij de club te halen.

De zondag hierop volgend waren allen weer present en met boer Kraesgenberg was overeengekomen dat zij het terrein voor fl 12.50 per jaar konden huren. Dus trok men gezamenlijk op naar het nieuwe voetbal veld, doch toen men er aan kwam waren er andere jongens aan het voetballen en zij waren niet van plan het terrein te verlaten, omdat men niet kon bewijzen dat zij het veld hadden gehuurd. Dus moest er van boer Kraesgenberg het verhuur bewijs worden gehaald maar dan moest er eerst betaald worden.

Gezamenlijk word besloten om het benodigde bedrag bij elkaar te doen. Frits noteerde alles en men had fl12.50. Direct werd het bewijs gehaald en toen moesten de anderen het veld ruimen, maar om toch mee te kunnen doen besloten zij zich bij het nieuwe clubje aan te sluiten. [Later is door deze groep jongens de club Achilles opgericht].

De eerste vergadering werd gehouden in cafẻ Lippinkhof, dat ook het clublokaal werd.

Het dagelijks bestuur werd als volgt samengesteld:

Voorzitter : Jan Lippinkhof.

Secretaris: Gerrit.J Schorfhaar Jr.

Penningmeester: F van Huizen.

Be Quick werd als clubnaam gekozen en of die naam nu van een bestaande club werd overgenomen of ter vergadering werd bedacht is nooit duidelijk geworden.

Rood - Wit: werden de kleuren: rood shirt en een witte broek. De eerste shirts werden meegesmokkeld uit Gronau, daar deze in Duitsland veel goedkoper waren.

De club groeide sterk en er kwamen zelf verschillende voetballers van andere verenigingen bij.

20 augustus 1920 werd door de voetbalvereniging Be Quick officieel geregistreerd bij de Twentse voetbalbond .

Er werd met succes aan serie- wedstrijden deelgenomen.

1921 In dit jaar deden zij voor het eerst mee in de competitie van de Twentse voetbal bond maar in oktober 1921 werd de naam door de bond veranderd in Losser.

De eerste competitiewedstrijd was op 2 oktober 1921 tegen Overdinkel en Be Quick won deze wedstrijd met 1 - 0. Ook in dit zelfde jaar gingen verschillende goede voetballers de club verlaten en werd er een nieuwe voetbalclub opgericht onder de naam Achilles.

Volledigheids halve blijft nog te vermelden, dat het inmiddels heropgericht RKSV ‘Excelsior', dat een speelveld had in de Glane, in 1921 seriewedstrijden organiseerde voor haar lid J.Smit, [Toon de Krul] die bij een wedstrijd een gebroken been had overgehouden.

In de ontmoeting tussen Be-Quick en Volharding uit Overdinkel[voorloper van ASVO] werd het doel van Be-Quick verdedigd door Jan Game die aan een botsing met Rein Klaver een hoofdwond overhield. En werd vervangen door Albert Bijkerk.


1922-1923

Op 14 september 2023 werd de naam Be Quick door de bond officieel veranderd in P.J. [Prinses Juliana].

Dit seizoen was zeer succesvol. P.J. werd ongeslagen kampioen en zonder promotie wedstrijden te spelen gingen zij naar de tweede klasse. Het tweede elftal echter, dat voor het eerst in de bond speelde, eindigde op de laatste plaats. In 1923 sloten de jongens Achilles zich weer aan bij P.J. aangezien hun club zich niet staande kon houden.

Bovenstaande Foto is van PJ 1923

Van links naar rechts staande:

G.Hering - Frits van Huizen - G. Knobbe - J. Frederiks - Jan Bergsma - Jochem Bergsma en A. Roozeboom

Knielend:

H. Dokter - Jan Lippinkxhof - A. Langekamp.

Voorste rij

Gerrit Schorfhaar - A. Bijkerk - K. Barneveld

1924-1925

Het eerste elftal beëindigde het seizoen op de laatste plaats, maar wist zich in de degradatie wedstrijden te handhaven..

1926

De oud spelers van Achilles voelden zich toch niet thuis bij P.J. en voor de tweede maal scheidden zij zich af en op 15 mei 1926 werd een club onder de naam T.A.R. [Tot Achilles Roem] opgericht. Dit bracht met zich mee, dat P.J. café Schorfhaar als clublokaal koos en TAR café Lippinkhof als clubcafé betrok.

1930 - 1931

Het eerste elftal behaalde het kampioenschap in de tweede klasse en na promotie wedstrijden o.a. tegen Overdinkel volgende een promotie naar de eerste klasse van de Twentse voetbal bond.

Op 20 augustus 1930 werd het tien jarig bestaan gevierd en werd de heer R. Kist, oud voorzitter het eerste erelid van de vereniging.

Na eerst nog op een terrein in de Brilmansdennen te hebben gespeeld werd een nieuw terrein , dat nog wel moest worden aangelegd, in gebruik genomen nabij Café Koopman.

Dit terrein voldeed niet aan de verwachtingen dus werd er gezocht naar een nieuw terrein.

Inmiddels had de firma van Heek en Zn een textielfabriek gesticht in Losser, waar omheen grote terreinen braak lagen. Het toenmalige bestuur zocht contact met de directie van" van Heek en Zn en een onderhoud werd toegezegd. Tijdens dat gesprek bleek dat men bij van Heek" reeds op de hoogte was en werd ons geheel belangeloos een stuk grond ter beschikking gesteld, tot 1997 is hier op gespeeld en werd door de firma van Heek ook water en elektra gesponsord.

1928,

Op 30 juli namen wij deel Phoenix - serie wedstrijden in Nordhorn waaraan vier clubs werd deel genomen. F.O.P. en P.J. bereikten de finale welke gelijk eindigde. Na meerdere verlengingen en uren voetballen was er steeds geen beslissing gevallen en moest, in de stromende regen het lot de winnaar aan wijzen. De Secretaris onder wiens toezicht de lootjes werden gemaakt had gezien dat de voorzitter per ongeluk een druppel pruimtabaksap op het goede lootje had laten vallen en trok dan ook dank zij de bruine vlek het goede lot P.J. was de gelukkige en had de eerste prijs, een beker van wel 75 cm hoog [ deze beker is nog steeds aanwezig)

1929-1930

Dit seizoen werd TAR kampioen en eindigde het ons eerste elftal op de tweede plaats. Het tweede elftal wordt ongeslagen kampioen.

Bestuur voetbalclub P.J. v.l.n.r.: Roelof Kist, Willem Schipholt, ?, dhr. Beltman, Dhr. Vreeling, Albert Nijenhuis, Johan Bergsma en Frans Kleefstra.

foto 132 uit archief van cafe Schorfhaar PJ Elftal (wie kent namen?)

23 September 2023[ artikel in de Tubantia]

10 jarig bestaan van P.J.

Zaterdagavond is in de zaal van de heer Schorfhaar te Losser het 10 - jarig jubileum van de voetbalvereniging"Prinses Juliana"[P.J.] herdacht.

Als de voorzitter der jubilerende vereniging, de Hr. Bergsma, de feestavond met een toepasselijk woord, tot de talrijke aanwezigen heeft geopend, gaat hij over tot een nadere beschouwing wat er zich alzo in de verlopen 10 jaar heeft afgespeeld.

Het was aldus de spreker, de 20 ste. augustus 1920 dat een groep jongelui bijeen kwam om een voetbalvereniging op te richten, die ze de naam gaven van Be-Quick.

Wel hadden hier reeds eerder voetbalverenigingen bestaan, maar de oorlog had hen het bestaansrecht ontnomen.

Het eerste jaar werd er flink geoefend, men speelde tegen clubs uit naburige plaatsen, doch daar dit geen voldoening schonk, trad de vereniging het volgende jaar toe tot de Twentsche Voetbal Bond.

Met wisselend succes is hierin gestreden.

Dat we het nog niet verder hebben gebracht dan de 2'klasse is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan de weinige steun, die we in de moeilijke jaren, die achter ons liggen, mochten ontvangen.

We geven het nog lang niet op, het doel: de eerste klasse, willen en zullen we bereiken en misschien nog wel meer.

Moeilijke jaren heeft de vereniging meegemaakt.

Men denkt slechts aan de staking in de textielindustrie.

In die periode zijn grote schulden gemaakt, die bijna niet te boven kwam.

Veel tot de huidige bloei heeft de Firma van Heek hier aan meegedragen, door het prachtige voetbalveld gratis ter beschikking te stellen. Het behoeft geen betoog dat we de Firma van Heek zeer dankbaar zijn.

Deze rede oogste een luid applaus van de aanwezigen.

Verschillende verenigingen hadden afgevaardigden [ de voetbalclubs Overdinkel en TAR, gymnastiekverenigingen "Vlug en Lenig en D.O.S. en de muziekvereniging "Sempre Cresendo"] gezondenen verder waren er vertegenwoordigers van de T.V.B,[voorzitter Heer Keppels uit Hengelo] bestuur Enschedese scheidsrechter vereniging, Hr. Wesseler.

Ook kwamen heel wat felicitaties van verschillende verenigingen binnen.

Hierna werd door het huldigingcomité aan de Heer R. Kist, oud-voorzitter der vereniging, medegedeeld, dat hij benoemd was tot erelid.

Hierna werd door de voorzitter de aanwezigen hartelijk dank gezegd voor hun aanwezigheid.

1931 - 1932

Op 21 september 2023 overleed Jochem Bergsma. In hem verloor de vereniging een van haar beste krachten, voorzitter en aanvoeder.

Het eerste elftal werd opnieuw kampioen in de eerste klasse A. door te winnen en gelijk te spelen tegen de Wierdense Boys. Op het kampioensfeest werd door de Firma van Heek materialen beschikbaar gesteld om de eerste kleedkamers te bouwen

Clublied der voetbalver. P.J.

Ter ere van het behalen der 4'klasse KNVB 1933

Tekst: H.D Brilman

Wijze: Reinische Madel.

Toen ons clubje werd geboren

Toen kon het nauwelijks staan.

Toen klonk 't ons in de ooren:

't Zal morgen weer vergaan,

Doch steeds met moed gestreden

Werd elke hinderpaal,

Daar moest dus wel op volgen

Deez' mooie zegepraal!

Refrein:

Dragers der kleuren, de kleuren rood en wit.

Dat is het clubje, waar keurig spel in zit?

Wij zijn nu iets gevorderd,

Van kant nu elke grief!

Strijd steeds aaneengesloten

Doch blijf altijd sportief!

Geef steeds uw beste krachten,

Dan toch weer voor P.J.

Dan gaan wij vast ook hooger

In de K.N.V.B!

Refrien:

Dragers der kleuren, de kleuren rood en wit

Dat is Ons clubje, waar harmonie in zit!

1932 - 1933

Het tweede elftal werd op fraaie wijze kampioen in de derde klasse C.

De promotie wedstrijden tegen Twente 2 en Sportclub Enschede 7 werden gewonnen met de fraaie doelcijfers 16 voor en 2 tegen.

1933 - 1934

Er werd een geslaagde sportdag georganiseerd.

1936

Geen noemenswaardige vermeldingen of het moet zijn er een nadelig kassaldo werd genoteerd van ruim fl 100,-

1940.

De naam Prinses Juliana mag niet meer worden gevoerd en de club gaat verder onder de naam Losserse Boys.

1941 - 1942

Onze junioren werden opnieuw kampioen met een doelsaldo van 79 voor en 7 goals tegen in 14 wedstrijden

Het eerste elftal verliest de TVB beker finale met 1-2 tegen de Enschedese Boys

1942 - 1943

Junioren wederom kampioen

Door een 20 tal Dames werd een handbalafdeling opgericht.

1944

Het eerste elftal werd kampioen in de vierde klasse B doch verlies de promotie wedstrijden tegen GFC en UDI. Op 29 april overleed Penningmeester en Bode de Hr. Hendrik Tip.

1945

Doordat in Overdinkel een voetbalclub werd opgericht vertrekken een 40 tal leden waaronder 5 eerste elftal speler. In de competitie doen we het uitstekend en worden gedeeld eerste met Losser. De beslissing wedstrijd op het terrein van TAR wordt echter verloren met 0 - 1 en Losser is kampioen.

1946

Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum wordt een grote sportdag georganiseerd: Onder begeleiding van de muziekvereniging "Sempre Cresendo" maken de deelnemers een rondgang door het dorp naar het van Heek sportterrein

Er worden demonstraties verzorgd door:

Sportvereniging K.D.O uit Hengelo{ Jiujitsu, Boksen, Worstelen, Acrobatiek, en Gewichtheffen.

De paardensport verenigingen de Tukkers uit Losser en de Berg en Dal ruiters uit de Lutte geven behendigheid demonstraties,

Ringsteken voor Paren op tweewielige wagentjes met prijzengeld.

Ringsteken per motorrijwiel voor amateurs uit de gemeente Losser

Klootschieter wedstrijden door de beste krachten van de Twentse klootschietersbond

Dit alles onder het motto: Genoegen - Plezier - Emotie - Sensatie.

Het comité van aanbeveling bestond uit: Bestuur voetbal ver P.J.

JS Hassing wnd Burgemeester - Voorzitter H.J.P van Heek beschermheer

H.J.P van Heek R. Kist - Eerelid

L. van Heek jr. H. Nusmeijer - Voorzitter

J.H. van Heek Lzn. J.W. Vreeling - Secretaris

Dr. L de Bruin. J. Blaauwbroek - Penningmeester

Dr. W van Schie. Joh. Bergsma

Dr. F.H. te Biesebeek H. Bijkerk

J. Derksen J. Oosterveld

J.E Welhuis.

W..Kleefstra Sr,.

Onderscheidings-teken: Witte rozet.

De dameshandbalclub wordt omgezet in een gemengde korfbalclub en neemt deel in OKB competitie. Mej. S. Veenvliet en Hr. H. Hatzman hadden de eer te worden uitgenodigd voor het Oostelijke twaalftal. De Hr. H.J.P van Heek wordt het beschermheerschap aangeboden en door hem aanvaard.

1947.

Op 19 November ontvingen wij de droeve tijding dat onze Secretaris en vriend Fokke Blaauwbroek in het militaire hospitaal te Surabaya in Indonesië was overleden.

1948 - 1949.

Op de jaarvergadering werd de Hr. Beltman Jr. gekozen tot voorzitter hetwelk de vereeniging alleen maar ten goede is gekomen.

Op 10 december wordt de laatste korfbal wedstrijd gespeeld en deze afdeling opgeheven.

Op 1 mei moest ons A -elftal een wedstrijd spelen tegen RSC.

Door de 1 mei viering mochten diverse jeugdspelers niet op deze dag voetballen. Geen nood 6 senioren leden kregen de opdracht om zich extra goed te scheren en de wedstrijd te verliezen en dat lukte maar net. Na afloop vroeg de scheidsrechter doodleuk hoeveel ongerechtigde spelers P.J had opgesteld. Antwoord van P.J zijde misschien wel een stuk of 6 en daarmee was het incident gesloten.

1950.

Het 30 jarig bestaan werd gevierd met een druk bezochte receptie en s' avonds werd een feestavond gehouden voor de leden, P.J. waardig. en werden vele leden gehuldigd voor hun 25 c.q. 30 jarig lidmaatschap.

Jubilarissen voetbalclub P.J. 1950,

v.l.n.r. voorzitter dhr. Beltman, Roelof Kist, Gerrit Jan Schorfhaar, Albert Bijkerk, Hein Schorfhaar en Herman Brilman.

Voor zaaleigenaar de Hr. Schorfhaar was er als dank een kist sigaren.

Van links naar rechts: Dhr en Mevr. Vreeling,- Willie Wildeboer en K. Lem.

Zondags werd het nieuwe sportterrein officieel geopend met een wedstrijd van een Lossers elftal tegen Eilermark het welk door het gelegenheidsteam met 4 - 0 werd gewonnen.

1952.

Op 11 maart besloot het bestuur een clubblad uit geven en werd de contributie daartoe met 10 cent per lid per maand verhoogd, het eerste nummer verscheen in Juni.

ONS EIGEN NIEUWS

=================

1e Jaargang No.1 Juni 1952 1e blad

OFFICIEEL ORGAAN SPORTVERENIGING "P.J."

Opgericht 20 augustus 1920

Aangesloten bij de K.N.V.B. en afd. Twente K.N.V.B.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Redactie : A. Nijenhuis, J.W. Vreeling en K. Lem

Redactieadres: Enschedesestraat M 4449b Losser

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Van de Voorzitter Van de Secretaris

Alweer een stap vooruit. Ik meen dit EINDELIJK ZO VER. Na vele besprekingen

eens eerder boven een artikel te hebben overleg en berekeningen zijn wij dan

geplaatst, doch een ieder zal het met mij eindelijk zo ver, dat wij een eigen clubblad

eens zijn, dat deze kop wel op zijn plaats hebben en nu is het de taak, om dit in stand

is. Want is het niet zo, dat wij allen belang te houden. Nu zal van bestuurlijke zijde al

hebben bij het versterken van de onder- het mogelijke in het werk worden gesteld

linge band. Om dit doel te bereiken en het blad

Tot zover de eerste woorden die aan het clubblad werden toevertrouwd

Op 20 april liet de toen 77 jarige Hr. Vreeling sr het bestuur weten dat hij na 20 jaar zijn werkzaamheden als terreinknecht wilde beëindigen. Er werd onder de leden een inzameling gehouden om de Hr. Vreeling een passend afscheidscadeau te kunnen aanbieden. Op 5 November werd de voorzitter, de Hr. Beltman, benoemd als lid van de bondsvergadering en als secretaris - penningmeester van de belangenvereniging van de tweede - derde en vierde klasse van de KNVB..

1953

Anekdote: Het A elftal moest voetballen in Rossum doch helaas waren er maar 10 spelers beschikbaar, een der spelers, Evert Reuvers lag in het ziekenhuis in Losser, dus werd er een ontvoeringplan gesmeed, Evert werd in pyjama uit het ziekenhuis gesmokkeld en speelde de wedstrijd mee in Rossum na de wedstrijd ging Evert ongewassen maar wel in pyjama werd in zijn bed gestopt en maar het P.J A team had zijn wedstrijd gespeeld.

1956

Dit jaar overleed onze ere -voorzitter, drager van het TVB ereteken en bondsbestuurslid van de TVB, de heer Kist. Een gevoelig verlies voor onze vereniging.

Van de NAM [Nederlandse aardolie maatschappij] werd een houten barak gekocht, die dienst zou gaan doen als kantine. De beslissing tot aankoop moest in ѐѐn dag worden genomen, daar er meer kandidaat-kopers waren. Nadat drie personen waren gaan kijken werd tot de aankoop besloten. De Centrale Verzekeringsmaatschappij zorgde voor een renteloze lening van fl 1000,- die in vijf jaar afgelost moest worden en de Fa Van Heek verleende de vergunning tot het plaatsen van een ontspanninglokaal. Tijdens de opbouwwerkzaamheden zag de toenmalige Secretaris-penningmeester het niet meer zitten en stelde voor om er de brand maar in te steken, maar de s.v. P.J. toonde heel wat in haar mars te hebben en het gebouw kwam er. De Grolsch bierbrouwerij leverde het meubilair onder voorwaarde dat er en 10-jarig contract werd afgesloten.

P.J. was hiermee de eerste voetbalvereniging in de gemeente Losser, die over een eigen kantine kon beschikken.

1956 - 1957.

Het eerste elftal degradeerde naar de eerste klasse TVB.

1958 - 1959

Het eerste elftal werd kampioen van de eerste klasse van de TVB. Bij wedstrijden om het algeheel kampioenschap van de TVB speelden wij geen enkele rol.

Kampioenselftal van de 1'klasse T.V.B.

Staande v.l.n.r.: Eb de Vries - E. Barneveld - Alders Kreuzberg - Herman Nusmeijer - H. Kielstra - Nijenhuis - Isi ten Donkelaar [ later FC Twente] B. Fraterman - R. Heino en J. Bersma

Zittend: G. Achterhuis - P. Wuite - W. Hof - F. Steegh en H. Super.

1960 - 1961

Het eerste elftal werd kampioen en promoveerde naar de 4'klas van de KNVB. Bij het algeheel kampioenschap TVB werd P.J. tweede.

Vorstelijk geschenk:

Bij de viering van het 40 'jarig jubileum werd P.J namens de Fa van Heek, door de heren H.J.P van Heek en L van Heek, vergezeld door hun Echtgenotes, een FRAAI NIEUW CLUBGEBOUW geschonken, het welk geheel voldoet aan de eisen gesteld door de KNVB. Tevens boden zij een enveloppe aan ter bestrijding van de onkosten van deze receptie. Sprekers op de druk bezochte receptie waren o.a. Burgemeester J.P.A.M. van der Sandt, die het van groot belang achtte dat de gemeente beschikte over goede verenigingen die de jeugd opvoeden naar lichaam en geest. Tot een der sprekers behoorde de Hr. Van Dalen namens het bondsbestuur en hij bood naast de TVB vlag ook de KNVB vlag aan.

1ste rij van links naar rechts: Anne Reuvers, Gerrit Donkelaar, Bennie Nijenhuis.

2de rij van links naar rechts: L Douma, Jan Klaver, Joop Wuite.

3de rij van links naar rechts: Bennie Brommer, Herman Nusmeyer, Herman Postma, Bennie Veige,Hans Vreeling (vader van Marion Stamborg) en Eppie Barneveld (leider)

1963.

Op 22 februari werd tijdens een extra algemene ledenvergadering de Heer Beltman benoemd tot erevoorzitter.

1963 - 1968

In deze periode wist PJ zich te handhaven in de KNVB.

1968.

P.J neemt voor de eerste keer deel aan de z.g. aspirantencompetitie.

Edy Kingma wist ons het volgende te vermelden bij deze foto: Dit is een kampioensfoto van 1967 de namen zijn:

achterste rij:henk oosterveld-jan naafs-hans platje-wim wuite-dick bennink-edy kingma-egon reuvers-steven van limbeek en willy wildeboer.

voorste rij:hans tolhuis-coby bijker-benny de jong-roy nijenhuis-tom nijhuis en cor bont

1970.

50 jaar voetbal vereniging P.J.

PJ-er in hart en nieren de Hr. Vreelink werd drie keer onderscheiden, en wel met zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau, de zilveren bondsspeld van de KNVB e

n de zilveren speld van de afdeling Twente van de KNVB.

Als grandioos hoogtepunt van de viering van het vijftig jarig bestaan werd aan de scheidende secretaris- Penningmeester de Hr. J.W. Vreeling bovenstaande onderscheidingen uitgereikt het welk een diepe indruk maakte op de gedecoreerde maar ook op allen die aanwezig waren. Tijdens de zaterdagmiddag gehouden receptie kreeg de vereniging de Blauwe KNVB wimpel aangeboden en door de TVB werd eveneens de wimpel aangeboden. Tot de talrijke sprekers waren o.a. de Burgemeester v.d. Sandt en de Hr. Nordkamp namens de kvv Losser Beide heren zouden in de naaste toekomst alsideaal ѐѐn club willen zien, die als groter lichaam veel grotere mogelijkheden zou bieden.

Vrijdagmiddag was er voor jeugd o.a. het duo Trix en Bix die tezamen met andere artiesten voor een zeer geslaagde middag zorgden

S' avonds was er in de grote feesttent een grote feestavond voor de leden met o.a. de boertjes van buuten, onderleiding van boer Voorthuizen.

Zaterdagsmiddag was er eerst een dodenherdenking gevold door de receptie, de avond werd gevuld met een geanimeerde dansavond.

Op de zondagmiddag was er eerst een spectaculaire parachutespringen waar alle aspecten van deze spectaculaire sport aan werden geboden. De aansluitende jubileumwedstrijd tussen P.J en O.S.V. eindigden na een aantrekkelijke wedstrijd in 3 - 3.

Het slotfeest op de zondagavond in de feesttent plaats waarbij diverse leden werden gehuldigd voor hun 25 of 50 jarig lidmaatschap. Opnieuw werd de Hr. Vreelink verrast in de vorm van een cadeau ditmaal aangeboden door de P.J. leden en de donateurs.

Het bestuur van de gouden vereniging bestond uit: Voorzitter J. Reuvers - J. Vreeling- J.W Wildeboer - J.Wuite - E. Reuvers - J.M. Kers - K. van Rinsum en J. Bergsma.

1971

Er wordt door een stel enthousiaste dames een damesteam opgericht en Sjoukje van Rinsum vertegenwoordigd de dames in het bestuur.

1972.

Maandag 12 april gaat bij de TVB de eerste officiële competitie wedstrijd van start met in totaal 28 damesteams.

In Augustus worden de dames derde in de eerste dames competitie van de TVB.

1973.

Wemke de Boer gaat de geschiedenis boeken in als eerste dame die in Nederland een rode kaart krijgt.

De dames worden kampioen.

Als trainer 1'team werd aangesteld Wilhelmus Wiggers.

1974

De oprichting van een damesafdeling bij P.J. zorgde voor een positieve berichtgeving, door promotie naar de hoofdklasse te bewerkstelligen. Het eerste elftal degradeerde naar de eerste klasse van de TVB.

Sebastiaan Visser neemt de trainingen over van Hr. Wiggers.

1975 - 1976

Het eerste elftal kon zich niet handhaven in de eerste klasse van de TVB en degradeerde naar de tweede klasse. Het E2 en F1 team werden kampioen.

Egbert de Vries is ingaande 1 Juli trainer van de selectie

Overgenomen uit het Dagblad TUBANRIA d.d. 2 mei 1976.

Wat voetbal allemaal in een mens teweeg kan brengen. In de toch aan sensatie al zo rijke beslissingswedstrijd om de degradatie tussen

fc. Flamingo's en P.J.[Afdeling Twente, eerste klasse A] speelde zich gistermiddag op het terrein van LSV in Lonneker iets af, wat het in ruime mate aanwezige publiek niet vaak mee zal maken en waarover minuten later nog lachsalvo's klonken uit de rijen toeschouwers rond het veld. Tegen het einde van de eerste verlenging bediende de middenvelder van Flamingo zijn spits met een pass in de ruimte. De spits omspeelde de Losserse doelman, en schoof- zo dacht hij tenminste- de bal in het verlaten doel en juichte - tenslotte - te vroeg want...... uit het publiek achter het doel stormde plotseling de leider, normaal de clubgrensrechter,van P.J. het veld op en trapte de bal weg.

Voor of achter de doellijn, was de vraag en sommige spelers konden hun woede nauwelijks bedwingen. Scheidsrechter Hellemons "loste de zaak op"door ruggespraak te houden met zijn [ neutrale] grensrechters om tot een opzienbare beslissing te komen;buitenspel, een meter of drie over de middellijn.... Geen doelpunt voor de fc Flamingo's, dat overigens in de tweede verlenging wel won... Wat de twaalfde P.J'er plotseling heeft bezield met zijn onverwachte hulp..?

In elk geval maakte hij zich snel uit de voeten, " Ik weet niet wat het was" zie hij na afloop. "Ik zag die bal komen en niemand kon er meer niets aan doen als er niet snel wat gebeurde. Ineens stond ik op het veld en schopte die bal er uit. Ik snap nog niet hoe ik dat zo snel klaar speelde en hoe ik daar kwam"...........

1977

P.J. organiseerde een grote verloting met 2000 loten ter ondersteuning van de jubileumactiviteiten in 1980.

Februari 1977 de Vries vertrekt als trainer en wordt vervangen door Piet Eshuis.

1977 - 1978

Het vierde elftal en de jeugdteams C1 - C2 en E2 werden kampioen, vooral de prestatie van C2 valt op slechts zes verliespunten en een doelsaldo van 83 goals voor en maar zes tegen. Dit team getraind door Gerard Wessels en de leiders Remi Eggert en Bennie v.d. Weide bestond uit Erwin( Eppo) Stehr-Marco Lem-Entemi Score- Dietrich Spiering- Michel Unland- Rene Gerritsen- Mettich Krodmaz- Martin Snel- Andre v.d. Weide- Michel Hanekamp- Bas Kers en Ronny Manboth.

1978 - 1979.

Het eerste elftal werd kampioen en promoveerde naar de eerste klasse TVB en ook het dames team veroverde het kampioenschap. Op de hierop volgende receptie spreken de vele sprekers de hoop uit dat P.J in 1980 het jubileumjaar nog meer glans kan geven door dan te promoveren naar de KNVB..

1979 - 1980.

Het Damesteam wordt kampioen van de hoofdklasse en winnen ook het algemeen kampioenschap door te winnen van Juliana'32 de kampioen van de Maandagavond competitie

Bert Boes wordt benoemd als trainer en volgt Piet Eshuis op.

1980

P.J benoemd oprichters tot ERE -Leden

Tijdens de algemene ledenvergadering werden de Heren Gerrit en Hein Schorfhaar en

Johan. Bergsma als oprichters benoemd tot ere - leden van de s.v. P.J.

Achter de bestuurstafel van links naar rechts: Willy Wildeboer - Bertus de Goei - Jaap Wuite - Herman Bolhaar - Jan Kamp

In de maand juni besloot de Gemeente Losser over te gaan tot aankoop van het sportcomplex van de Fa van Heek.

De 60 jaar jubileum activiteiten werden omlijst door talrijke feestelijkheden.

Deze begonnen op Vrijdag 22 augustus met een middag voor de kinderen die zich kostelijk vermaakten het kindermatinee Hocus - Pocus en voor de wat oudere jeugd was er s' avonds de AVRO drive Inn show.

De zaterdagmorgen was er speciaal voor de ouderen met optreden van het Cocktail trio - het accordeon duo de Carsellu's en de bandparodisten the Happy Sisters.

De zaterdagmiddag staat in het teken van een vierkamp tussen ASVO - Losser - TAR en P.J. Op de zaterdagavond is er de grote feestavond voor leden en genodigden met ondersteuning van de Bob East showband en Harm oet Riessen. Op de zondagmorgen was er een koffieconcert verzorgd door muziekvereniging Kunst en Strijd. De zondag middag was gereserveerd voor een wedstrijd tussen de oud karnaval prinsen en het Nederlandse artiesten team met als gast Eddy Achterberg. Deze wedstrijd werd geleid door de Internationale scheidsrechter Lou van Raven. De totale opbrengst van deze ludieke wedstrijd groot fl 4.600. - werden geschonken, aan de plaatselijke peuterspeelzalen en aan de zonnebloem, tijdens de afsluitende avond waaraan medewerkten het orkest ‘de Islander"en bandparodist Appi Brommer.

Andere belangrijke gebeurtenissen in 1980. De Hr. W. Wildeboer ontvangt de zilveren speld van de Twentse Voetbal Bond voor het feit dat hij 25 jaar deel uit maakt van de jeugdcommissie en 23 jaar lid van het Hoofdbestuur, Deze speld werd uitgereikt tijdens de barbecue avond voor de werkende leden.

Op de Jaarlijkse algemene leden vergadering werd de Hr. B . Zwijnenberg gekozen tot voorzitter van de club. Na het verplichte gedeelte werd er kennis genomen van de uitbreidingsplannen.

1980 - 1981 Duidelijk wordt dat het geplande vernieuwing van het sportpark voorlopig niet door gaat en dat andere opties o.a. verhuizen naar de Hooimatenweg zullen worden bekeken door de afdeling sport van de gemeente.

Het eerste elftal gegradeerd naar de tweede klasse TVB. Het damesteam werd kampioen. De vereniging gaat over tot het invoeren van een jeugdplan

Paul Krabbe, oud prof voetballer, wordt per 1 juli '81 benoemd tot trainer van de selectie.

1981 sportvereniging P.J Koninklijk ONDERSCHEIDEN.

Tijdens een gezellige avond voor de werkende leden die mee hebben geholpen om de het nieuwe clubgebouw te realiseren, werd door burgemeester W.Peters de erepenning van verdienste namens Hare Majesteit Koningin Beatrix uitgereikt. Deze onderscheiding zou tijdens het 60 jarig jubileum worden uitgereikt doch door de troonswisseling moest er eerst een nieuwe medaille worden geslagen met het portret van koningin Beatrix. De verraste voorzitter B.Zwijnenberg zei in zijn dankwoord"Wij zijn er geweldig trots op dat wij als eerste voetbalvereniging in de gemeente Losser deze erepenning in ontvangst mogen nemen. Dit sterkt ons in de overtuiging dat wij op de goede weg zijn en ons is alles er aan gelegen om op deze weg voort te gaan.

Tevens werden van deze avond gebruik gemaakt om een aantal verdienstelijke leden te huldigen:

Freek Steegh, 48 jaar oud en 750 wedstrijden voor P.J. gespeeld en nog steeds aktief, Herman Nusmeijer, 43 jaar oud en ook 750 wedstrijden gespeeld, Steven Limbeek 38 jaar oud en speelde 700 wedstrijden, Jan van de Walle en Bertus Kuperus[ 38 jaar oud] speelden 500 competitiewedstrijden voor de s.v. P.J

Het behoeft geen betoog dat het werkelijk een gezellige avond werd

1982 - 1983.

Het eerste elftal, werd na een ver door gevoerde verjonging, kampioen en promoveert naar de eerste klasse van de TVB..

Ook de dames werden kampioen in de Dames Hoofdklasse en promotie naar de hoofdklasse behoort tot de mogelijkheid Ook ge jeugd teams D2 en F1 werden kampioen.

In 1983 start de grote renovatie van het sportpark en moeten de trainingen en wedstrijden op diverse locaties worden afgewerkt. Selectie bij de uitspanning de Pondarosa en de oudere jeugd traint en speelt bij GSV in de Glane. De overige senioren teams spelen bij OSV en of ASVO in Overdinkel.

C1

Staand vlnr: ? , Alexander Wächtler , ? , Robin Padberg , Derk-Jan Marsman , Frank ? , Ronald Gerving , John Gerving , Teun Bergsma

Gehurkt vlnr: Michel Brookhuis , Jordy Soeters , Cliff Eggert , Xander Schurink , Vincent Kamp ? , Patrick van Veen , Jan Tegels.

1983 - 1984.

Het Dames team evenals het tweede en het vierde elftal werden kampioen.

Tijdens een emotionele bijeenkomst word door de dames besloten af te zien van promotie naar de landelijke hoofdklasse, door de langere reizen zijn de hogere kosten hier debet aan.

A1 of B1
Staand vlnr: Marco Klaver , Leo Schurink , Mike Bijker , Gerton de Munninck , Raymond ? , Xander Schurink , Michel Brookhuis , Denniel Reuvers , Gerrit Comane , Fabian Zwijneberg,
Gehurkt vlnr : Wouter Halmann , Bas Meijerink † , Björn Kuiper , Björn Schurink , Patrick Riesewijk , Efkan Erkol

De in 1983 gestarte verloting t.b.v. de heropening van het vernieuwde sportcomplex brengt netto ruim fl 36.000.- op en dit bedrag zal in zijn geheel worden aangewend om een nieuw clubgebouw te realiseren, naast deze grandioze opbrengst is door de gemeente een subsidie van fl 18.000,- de Nederlandse sportfederatie doneert fl 25.000,- en de verkoop van de kleedkamers aan de gemeente levert ook nog eens fl 20.000.- in het laatje een totaal bedrag dat bijna voldoende is om het gestelde doel te realiseren.

Herman van Veen neemt het trainersstokje over van Paul Krabbe die trainer wordt bij een hoofdklasser.

1984-1985

1984 Reclame borden op het v.Heeksportpark.

1984 Avondvierdaagse Leiders voor Pieter Mink- met hoedje Jos Waanders

Freddy Roelfsema stuurde bovenstaande 3 foto's van de avondvierdaagse in??? Hij schreef er hetvolgende bij:

Op de ene staat Remi, op de onscherpe staat dhr. Wildenborg en die man met snor en bril is mijn vader.

Wie kent nog namen? Volgens Inge Fiselier: Als ik het goed heb is de jongeman met trainingsjack Jordi Soeters...rechts naast hem kon wel eens Michel Brookhuis zijn.. De leider met zonnebril is Bert Kers

Niemand weet vooraf welke successen dit jaar voor P.J in petto heeft..

Het eerste elftal werd kampioen van de eerste klasse van de TVB en promoveerde naar de vierde klasse van de K.N.V.B.. Na tien jaar is het eindelijk zover, door een 3 -1 overwinning op Phenix in Enschede werd het eerste team ongeslagen kampioen. Onder begeleiding van de muziekvereniging Kunst en Strijd en de Politie Losser werd een ware triomftocht gehouden door Losser en werd een waardig feestje gebouwd in het clubgebouw,. Doordat P.J afdelingskampioen werd na een overwinning op Enter

mochten ze mee doen om het landelijke kampioenschap van Nederland. Allereerst werd in toernooi vorm gevoetbald in het Groningse Marum tegen de kampioenen van Drenthe - Friesland - Groningen en het district Zwolle. Allereerst werden de Groningers aan de zegekar gebonden gevolgd door het team van Friesland vervolgens ging de strijd tegen het kampioensteam van het district Zwolle, die de beide vorige wedstrijden had gewonnen maar deze klus werd geklaard met en 1 -0 overwinning. De laatste wedstrijd was tegen het team uit Drenthe en de spelers van P.J. stelden de honderd mee gereisde supporters niet teleur door met 3 - 1 te winnen

De s.v. P.J. Noordelijk kampioen en over zeven dagen volgen de wedstrijden tegen de kampioenen van de districten Zuid - Westen en Midden op de velden van de Zeisterbossen.[ KNVB sportcentrum]

Vergezeld van meer dan 150 supporters en een accordeon speler ging het naar Zeist waar in de eerste wedstrijd Wassenaar haar opwachting maakte ondanks een licht veldoverwicht eindigde deze wedstrijd in 1- 1, Rene van de Genugten was de P.J. schutter. In de tweede wedstrijd was het Haarlemse de Brug de tegenstander en die werden op een 4 - 1 nederlaag getrakteerd, schutter voor P.J. waren Peter Vaartjes - Rolf Hageneijer- Edwin Zwijnenberg en Rene van de Genugten. De alles beslissende wedstrijd ging tegen het Twellose Voorwaarts. Dank zij een treffer van Ralf Hageneijer werd deze wedstrijd gewonnen en dat was voldoende voor het Algemeen kampioen van Nederland van de afdelingen der K.N.V.B.

Juichende supporters na het eindsignaal in de Zeister bossen:

v.l.n.r

Teun Bergsma-Hans Posthumus-Aaldert Kreuzberg-Werner Bijsterbosch-Karel van Rinsum [i.m.] half onder zijn arm, Gea Zwijnenberg-Wildeboer-Dick Velting [i.m.] Michel de Vries- Pieter Mink-
Fabian Zwijnenberg- Dicky Reekers en Ralf Hagemeier. fotograaf Arend Mink

Nadat in Zeist reeds een voor proefje, dit tot ergernis van het bediend personeel van het knvb centrum, werd genomen op de te verwachten feestavond volgde een triomftocht naar Losser waar bij binnenrijden van het dorp de muziekvereniging Kunst en Strijd met majorettes stonden te wachten. In het clubgebouw dat vol was gestroomd met niet mee gereisde supporters en werd het team en begeleiding nogmaals warm onthaald. Namens de zuster verenigingen spraken de Heren Nijenhuis van Losser en de Hr. Hesseling namens OSV. Ook Issy ten Donkelaar, [oud P.J speler] kwam persoonlijk zijn gelukwensen aanbieden, Helaas liet het gemeente bestuur op deze ook voor de gemeente Losser belangrijke sportgebeurtenis verstek gaan. Dit deed geen afbreuk aan een langdurige feestavond.

Herman van Veen verlaat de vereniging en gaat naar Avanti Wilskracht.

Cees Mijwaart wordt de nieuwe hoofdtrainer.

1985 - 1986.

1985 Kampioens foto 1'elftal

zittend van L - R Jonnie Reuvers (keeper) Rudi de Ram - Ralf Hagemeiyer- Peter Eshuis - Jan Moleman - Peter Vaartjes - Jhonny Hanekamp - Pim Jansen (keeper).

staande van L - R verzorger - Jan Kamps (grensrechter) - Norbert Breukerrs - Hans Wolters - Freddy Lubbers - Edwin Zwijnenberg - Rene van de Genugten - Marcel ter Laak - Herman van Veen ( trainer)

De felicitatie met het behaalde kampioenschap wordt namens het jeugdbestuur van de s.v.P.J. wordt door Aard Mink

P.J A1 kampioen en promovendus naar de hoofdklasse, het Tweede team wordt kampioen en promoveert naar de tweede klasse, ook mochten C3 - E1 en het zesdeteam de kampioensvlag hijsen. Ook bij het zaalvoetbal grote successen want zowel het

1' zaalvoetbal team bestaande uit coach Benno Slootheer, leider Hans Kienhuis en de spelers, Wim Kuipers - Tonnie Adolfsen - Johnny Vos - Henk Oosterveld - Roelof Middelhof - Herman Rohring en Jos Tijdhof werd kampioen met promotie naar de 1'klasse ook het

2' zaalvoetbal team bestaande uit Leider Henk Gerritsen en de spelers Peter van de Woning - Bert Polman - Gijsbert van Doorn - Hendrik Mink - Gerrie Waanders - Piet Peters - Hans Kuipers en Johnny Wiehink, werd kampioen en promoveerde naar de 2'klas .

In dit succes volle jaar werd ook de jeugd van P.J. winnaar van de Twentse penalty bokaal vernoemd naar de oud internationale scheidsrechter uit Enschede de Dries van Leeuwen bokaal

Zaterdag 16 augustus 1986 was een grote dag voor de sportvereniging Prinses Juliana. Het is de dag dat het gerenoveerde sportpark en de door de leden zelf gebouwde nieuwe clubgebouw door de toenmalige Wethouder van sport, de Hr. Jan Ensing geassisteerd door twee oprichters n.l. de Heren Hein en Gerrit Schorfhaar worden geopend. Het clubgebouw omvat naast de bestuurskamer en uitgebreide keuken faciliteiten ook een speciaal ingericht jeugdhonk voorzien van diverse vermakelijkheden voor de jeugd

Het programma verbonden aan de openingen was als volgt:

Zaterdag 16 aug. Sportdag voor de D - E en F jeugd

Voetbalwedstrijden

P.J. C1 tegen L.J.S.V C

P.J B1 tegen L.J.S.V B

P.J. A1 tegen L.J.S.V A ( L.J.S.V = Lossers Jeugd Samenwerking Verband).

18.00 uur de Officiële opening gevolgd door een receptie.

Zondag 17 augustus 1986

Het 1'elftal van P.J. speelt een openingswedstrijd tegen de oud Internationaals, m.o.a.

Ruud Geels - Rob Rensebrink - Piet Schrijvers - Kick van der Vall - Sjaak Swart en vele anderen. Scheidsrechter was Siem Wellinga, oud internationaal scheidsrechter uit Enschede.

1986

Door een te kleine bezetting wordt de dames afdeling opgeheven en komt er een einde aan de kampioenen van de s.v. P.J.

Cees Mijwaart geeft in juni aan te stoppen als trainer.

Joop Philippo neemt het stokje over

1987. Veteranen afdeling vierde haar 10 jarig bestaan met een groots opgezet toernooi. Er zijn deze dag liefst 12 teams actief waaronder de sv Gehlert dat 450 km moest reizen om in Losser te komen.. Deze dag werd afgesloten met een grandioos feest in zaal Schorfhaar.

Opvallend is dat het bestuur nog steeds het de zelfde personen is samengesteld t.w. F.(Dick) Temmink- Bennie Zwijnenberg - Aaldert Kreuzberg en mevr Jennie van de Genugten.

De zaalvoetbal afdeling gaat na een fusie verder onder naam Fusie'87

1987-1988

P.J 5 - B2 - E1 en F1 werden kampioen

Jeugd recreatie commissie organiseerde voor de 1'x een Playback middag.

Na langdurige onderhandelingen wordt eindelijk een begin gemaakt met het verplaatsen van de gevaarlijke toegangsweg van de Overdinkelsestraat naar de Gronausestraat naast de van Heek fabrieken en zal een nieuwe parkeerplaats worden aangelegd.

1988.

Op 5 en 6 april startte P.J een nieuwe activiteit onder de noemer Jeugdvoetbalfestijn..

Het Organisatie comité onder leiding van Arend Mink en John de Ram mocht 176 school -gaande kinderen begroeten die ingedeeld werden in mixed team (voetballers en niet voetballers werden gelijk verdeeld). Over twee dagen werden wedstrijdjes speelden - en een spelencircuit afgewerkt en ook het penalty schieten werd niet vergeten.

De enige smet was dat de Hr. Kees Rijvers zich des. morgens afmeldde voor de aftrap.

Wethouder Jan Ensing reikte de prijzen uit. Dit festijn werd een terugkerende activiteit van de jeugdafdeling.

s.v P.J besluit tot investeringen in de jeugdafdeling en onder anderen wordt hetJeugdplan gepresenteerd dat in nauwe samenwerking tussen het jeugdbestuur en de heren Joop Philippo [ hoofdtrainer] en Isy ten Donkelaar [ oud lid en trainer van de TVB] tot stand is gebracht.

1988 P.J met tombola stand op het Bruegelfestijn.

1988 - 1989

Ben Sepp wordt de nieuwe hoofdtrainer voor het komende seizoen,

A1 - C2 - D1 en E1 werden kampioen.

De Heren Willie Wildeboer en Jaap Wuite wordt benoemd tot erelid van de vereniging. De Hr. Wildeboer na een bestuurs periode van 33 waaronder 10 jaar penningmeester - enige jaren als voorzitter en al die jaren actief binnen de jeugd alsmede vertegenwoordiger in de Losserse sportfederatie. De Hr. Wuite was 22 jaar actief in het bestuur waarvan 17 jaar als secretaris naast talloze nevenfuncties voort vloeiend uit zijn betrokkenheid met P.J.

40 jaar lid de Heren F. Steegh en B v.d. Walle en 25 jaar lid de heren E. Kingma en

R. Nijenhuis.

De nieuwe toegangsweg en de nieuwe parkeerplaats zijn gereed.

1989 - 1990

Promotie maar de derde klasse: Het eerste elftal bemachtigd een periode titel en dwingt na een beslissing wedstrijd tegen U.D Weerselo promotie af naar de Derde Klasse, deze thriller werd voor maar liefst 1200 toeschouwers gespeeld op het complex van Sportclub Denekamp. Voor P.J scoorden 1-0 Rene van der Genugten, 2-2 Joachim Unland en 3-2 Rene van der Genugten. Onder begeleiding van het trompettercorps de Tukkers werd een triomftocht door Losser gehouden gevolg door een open huis, alwaar Wethouder Jan Ensing namens de gemeente Losser de felicitatie kwam aanbieden

Het C1 team wordt eveneens kampioen en promoveerde naar de overgangsklasse.

Ook B1 - C2 - D1 - E1 en E2 werden kampioen.

In oktober van dit jaar doet de TROS P.J aan voor opnames van het programma "de balis rond" en in December is P.J één van de acht verenigingen die mee doen aan de landelijke finale van dit programma, dat wordt opgenomen in Zandvoort.

Er wordt geen extra aandacht besteed aan het 70 jarig bestaan omdat er door de promotie en activiteiten al genoeg festiviteiten zijn geweest en men over vijf jaar groot wil uitpakken bij het 75 jarig bestaan.

1990 - 1991

Het eerste elftal moet als derde degradant afdalen naar de vierde klasse van de KNVB.

Het 4' en E2 werden kampioen

P.J start met instuif middagen op de woensdag middag voor alle jeugd categorieën tot en met 14 jaar.

1991 Jeugdvoetbalfestijn prijsuitreiking door Hans de Koning toen keeper FC Twenthe- links van hem Tonnie Bergsma met bril Aard Mink.

P.J doet een plaatselijk onderzoek om te komen tot de oprichting van een zaterdagafdeling doch de belangstelling is te gering om daadwerkelijk te kunnen starten.

Januari 1991 geeft Ben Sepp te kennen onmiddellijk te stoppen als trainer

Dick Reekers wordt per direct zijn opvolger hoofdtrainer.

1992 Jeugdvoetbal festijn prijsuitreiking door Andre Paus en Aard Mink ontvanger Kas de Vries.

1993.

Na 12 jaar de voorzitter hamer te hebben gehanteerd neemt de Hr. B. Zwijnberg afscheid.

Tijdens de algemene leden vergadering krijgt Bennie Zwijnenberg de zilveren ere speld van de KNVB en wordt hij door de vergadering benoemd tot ere- lid van de vereniging.

Gehuldigd worden de Heren G.Bijkerk, 50 jaar lid- K van Sloten 40 jaar lid - en de heren I.Bont -H.Gerrits - A.Nagel en K van Rinsum wegens 25 jaar lidmaatschap.

De Hr. Dick Temmink wordt benoemd tot voorzitter.

Jan de Vries wordt de nieuwe trainer tot December 1993.

Leo de Boer neemt per direct zijn taken over.

Opstelling 11-tal foto. D team PJ jaar?? Staand vlnr : Ine Nijhuis , Robin Padberg , Maurice v.d. Weide, Jeroen Kok , John Gerving , Martijn Schasfoort , Marion van Rinsum. Gehurkt vlnr : Michel Brookhuis , Efkan ?? , Ronald Gerving , Patrick v Veen , Jan Tegels , Cliff Eggert

1993.

Er wordt gestart met een grote loterij om de festiviteiten rond het 75 jarig bestaan te kunnen financieren, 12 maanden lang zal er een trekking plaats vinden en in de 12'' trekking een grote hoofdprijs.

1992 t/m 1995

Eier gooien op de 1'' paasdag van L - R Dolf Wolters - Bennie Zwijnenberg( witte overal) Jan Kamp - gooier Marcel ter Brake geknield Aard Mink

2' foto Pieter Mink vanger van Marcel te Brake

3 ‘foto Pieter Mink heeft hij hem gevangen?? met paardestaart Herma te Brake

1994.

De wethouder van sport de Hr. Ensing wil als intermediair fungeren om de fusie tot stand te brengen tussen P.J en TAR. Na een uitspraak van de voorzitter in de pers dat hij een eventuele fusie met een open vizier zal tegemoet treden.. Dat na deze uitspraken van enige turbulentie sprake is behoeft verder geen betoog.

Gerald Broek wordt per 1 juli de nieuwe trainer.

1995

Het 75 jarig bestaan wordt op grootse wijze gevierd

Het programma was als volgt samengesteld:

Zaterdag 10 juni: Speciale jeugddag met o.a. de voetbaltruck van voetbal international.

Donderdag 17 augustus: Spectaculaire zeskamp met per team 2 gasten.

Vrijdag 18 augustus: Receptie voor genodigden

Zaterdag 19 augustus: 13.00 voorwedstrijd s.v. P.J C1 - Gem. Losser C Jeugd

Trainers P.J.C1 Joop Philippo en Hendrik Mink

14.00 P.J - LUCKY AJAX.

20.00 uur grote feestavond in zalencentrum Game te Overdinkel.

Zondag 20 augustus 09.00 uur Frǘhshoppen met ontbijtbuffet

Zaterdag 26 augustus Reünie van de opgeheven Dames afdeling

Deze feestelijkheden vormden tegelijk het afscheid van een roemrijke club die verder zal voortbestaan in de Sportvereniging Achilles Juliana combinatie 1996.

1996.

De fusie wordt na het gedwongen aftreden van het zittende bestuur, door een commissie van goede diensten afgerond en de Sportvereniging Prinses Juliana was verleden tijd.

Algemeen doch interessant:

Eerste Voorzitter van P.J was Jan Lippinkhof en eerste secretaris Gerrit Jan Schorfhaar.

Laatste voorzitter was Dick Temmink en tevens de elfde voorzitter. Van de elf zaten Henk Beltman [15 jaar] Jan Reuvers [12 jaar] en Ben Zwijnenberg [12 jaar] op de eerste stoel.

Secretarissen hadden bij P.J een nog langer leven. Na Gerrit Jan Schorfhaar [ 16 jaar] volgde Herman Nusmeijer [7 jaar] dan Jan Vreelink [28 jaar] hij ontving vele onderscheidingen in het amateurvoetbal, volgde Jaap Wuite [ 22 jaar] opgevolgd in 1992 door Aard Mink die daarmee de vijfde secretaris was in 75 jaar P.J.

Als trainers fungeerden:

Seizoen :

1973 - 1974 Wilhelmus Wiggers. 1985 - 1986 Cees Mijwaart

1974 - 1975 Sebastiaan Visser. 1986 - 1989 Joop Phillippo

1975 - Februari 1977 Egbert de Vries. 1989 - Januari 1991 Ben Sepp.

Februari 1977 - 1979 Piet Eshuis. Januari 1991 - 1993 Dick Reekers, sr.

1979 - 1981 Bert Boes. 1993 - December 1993 Jan de Vries

1981 - 1983 Paul Krabbe. December 1993 - 1994 Leo de Boer

1983 - 1985 Herman van Veen. 1994 - 1996 Gerald Broek

Ad Zonderland wordt de eerste hoofdtrainer van A.J.c'96

1984- 1985

1

Bonifatius Boys

22

12

8

2

32

37

-

17

2

Losser

22

11

6

5

28

39

-

18

3

TAR

22

11

6

5

28

41

-

28

4

Oldenzaal

22

10

8

4

28

47

-

37

5

Rood Zwart

22

10

7

5

27

44

-

33

6

VOGIDO

22

6

9

7

21

38

-

33

7

PJ

22

6

8

8

20

34

-

35

8

Centrum FC Het

22

7

5

10

19

24

-

38

9

Tubanters 1897 De

22

4

10

8

18

35

-

42

10

WVV '34

22

6

6

10

18

31

-

39

11

Glanerbrug

22

4

8

10

16

20

-

39

12

LSV Lonneker

22

3

3

16

9

24

-

55

11

Glanerbrug

22

5

5

12

15

32

-

53

12

Phenix

22

4

1

17

9

14

-

75

1985-1986

1

Losser

22

15

4

3

34

55

-

17

2

Rood Zwart

22

14

3

5

31

51

-

27

3

TVO

22

12

5

5

29

42

-

34

4

Tubanters 1897 De

22

9

10

3

28

35

-

22

5

PJ

22

8

7

7

23

37

-

29

6

TAR

22

6

8

8

20

38

-

45

7

VOGIDO

22

6

7

9

19

30

-

37

8

Centrum FC Het

22

5

8

9

18

20

-

32

9

Glanerbrug

22

7

3

12

17

26

-

43

10

Oldenzaal

22

5

7

10

17

25

-

42

11

Phenix

22

5

5

12

15

25

-

33

12

WVV '34

22

4

5

13

13

23

-

46

12

BSC '45

22

3

2

17

8

31

-

58

1986-1987

1

Avanti W

22

13

6

3

32

47

-

16

2

BWO

22

12

5

3

29

38

-

30

3

TAR

22

10

6

6

26

49

-

34

4

Tubanters 1897 De

22

10

5

7

25

30

-

23

5

PJ

22

8

9

5

25

36

-

31

6

OSV '31

22

8

7

7

23

41

-

33

7

Rood Zwart

22

8

6

8

22

39

-

34

8

Oldenzaal

22

6

8

8

20

38

-

40

9

VOGIDO

22

5

10

7

20

23

-

26

10

Centrum FC Het

22

8

4

10

20

29

-

33

11

Phenix

22

8

6

10

18

30

-

40

12

Glanerbrug

22

1

2

19

4

8

-

68

1987-1988

1

Vosta

22

13

6

3

32

48

-

23

2

PJ

22

9

10

3

28

31

-

19

3

Tubanters 1897 De

22

10

7

5

27

37

-

26

4

Oldenzaal

22

10

4

8

24

41

-

30

5

Wilhelminaschool

22

9

6

7

24

42

-

33

6

UDI

22

6

9

7

21

26

-

32

7

BWO

22

5

10

7

20

23

-

28

8

VOGIDO

22

5

10

7

20

20

-

28

9

Centrum FC Het

22

6

7

9

19

29

-

33

10

Phenix

22

6

6

10

16

34

-

45

2

11

OSV '31

22

5

6

11

16

27

-

39

12

TAR

22

4

7

11

15

26

-

51

1988-1989

4'klas

1

Oldenzaal

22

11

8

3

30

34

-

21

2

PJ

22

7

13

2

27

36

-

18

3

Tubanters 1897 De

22

5

15

2

25

25

-

19

4

UDI

22

7

10

5

24

32

-

23

5

Wilhelminaschool

22

7

10

5

24

34

-

27

6

Lutte De

22

8

7

7

23

29

-

23

7

Phenix

22

5

10

7

20

17

-

24

8

Centrum FC Het

22

6

8

8

20

27

-

38

9

VOGIDO

22

5

9

8

19

24

-

33

10

BWO

22

7

4

11

18

25

-

34

11

OSV '31

22

5

7

10

17

25

-

31

12

Eilermark

22

5

7

10

17

32

-

49

1989-1990

3'klas

1

Rigtersbleek

22

12

5

5

29

43

-

26

2

Vosta

22

10

8

4

28

34

-

16

3

KOSC

22

10

5

7

25

35

-

27

4

Enschedese Boys

22

9

7

6

25

28

-

35

5

MVV '29

22

6

12

4

24

29

-

20

6

NEO

22

9

6

7

24

34

-

28

7

Avanti W

22

8

6

8

22

30

-

26

8

Oldenzaal

22

6

10

6

22

30

-

32

9

Hengelo

22

5

11

6

21

23

-

30

10

PJ

22

4

9

9

17

29

-

37

11

Luctor et Emergo

22

5

4

13

14

25

-

45

12

Vasse

22

4

5

13

13

21

-

39

1989-1990

????

1990-1991

???

1991-1992

1

Victoria '28

22

35

51

-

26

2

Tubanters 1897 De

22

16

2

4

34

50

-

22

3

BWO

22

14

5

3

33

61

-

22

4

Wilhelminaschool

22

27

30

-

25

5

PJ

22

21

37

-

39

6

Bonifatius Boys

22

18

19

-

34

7

Tubantia

22

6

5

11

17

23

-

29

8

BSC '45

22

6

4

12

16

25

-

37

9

Zuid Eschmarke

22

6

4

12

16

34

-

49

10

Phenix

22

4

8

10

16

21

-

40

11

Roombeek

22

7

2

13

16

33

-

53

12

VOGIDO

22

6

3

13

15

21

-

46

1992-1993

1

Tubanters 1897 De

22

17

3

2

37

60

-

14

2

Lutte De

22

35

63

-

25

3

Avanti W

22

12

5

5

29

52

-

26

4

Barbaros

22

9

7

6

25

38

-

35

5

Wilhelminaschool

22

21

47

-

34

6

Tubantia

22

6

8

8

20

30

-

28

7

PJ

22

19

29

-

40

8

Bonifatius Boys

22

18

36

-

41

9

BSC '45

22

7

4

11

18

28

-

38

10

Roombeek

22

7

4

11

18

42

-

62

11

Glanerbrug

22

5

5

12

15

32

-

53

12

Phenix

22

4

1

17

9

14

-

75

1993-1994

1

Wilhelminaschool

22

15

2

5

32

59

-

23

2

Tubantia

22

13

5

4

31

47

-

24

3

Avanti W

22

13

4

5

30

57

-

31

4

Bonifatius Boys

22

10

5

7

25

37

-

26

5

GFC

22

11

3

8

25

51

-

47

6

Rood Zwart

22

11

2

9

24

45

-

35

7

PJ

22

8

8

6

24

28

-

37

8

OSV '31

22

8

5

9

21

50

-

57

9

Eilermark

22

8

5

9

21

37

-

47

10

Barbaros

22

4

5

13

13

29

-

56

11

Roombeek

22

3

4

15

10

36

-

76

12

BSC '45

22

3

2

17

8

31

-

58

1994 - 1995

1

Glanerbrug

22

16

1

5

49

64

-

30

2

Rood Zwart

22

14

4

4

46

54

-

29

3

Avanti W

22

13

4

5

43

56

-

32

4

Oldenzaal

22

13

4

5

43

61

-

39

5

Victoria '28

21

8

9

4

33

45

-

37

6

OSV '31

21

8

4

9

28

29

-

42

7

PJ

22

7

7

8

28

27

-

32

8

Barbaros

21

6

3

12

21

28

-

41

9

Tubantia

21

5

5

11

20

31

-

43

10

Hengelo

21

3

9

9

18

25

-

40

11

GFC

21

2

8

11

14

31

-

54

12

Eilermark

22

3

4

15

13

27

-

59

1995 - 1996

niet bekend

Dit overzicht werd in 2009 samengesteld door Aard Mink door gebruik te maken van historisch materiaal uit het archief van de huidige sportvereniging A.J.c'96.

Afbeelding: