Historie vv TAR

Het ontstaan en de historie van v.v. TAR

Gerard Leeuw maakte ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan in 1986 het volgend overzicht:

HOODSTUKKEN:

 • de geboorte en wat daaraan vooraf ging
 • De kinderjaren
 • volwassenheid
 • de oorlogsjaren
 • een nieuwe periode 1946-1960

De geboorte en wat daaraan vooraf ging:

Het is een onmogelijke opgave om de geschiedenis van de vv TAR op enkele pagina's in deze "vogelvlucht" nauwkeurig uiteen te zetten. Daarvoor zijn er in de loop der jaren teveel gebeurtenissen de geel-blauwe revue gepasseerd. Vanzelf-sprekend zullen wij ons daarom beperken tot de meest belangrijkste episodes uit ons 60-jarig bestaan. Als voorlopers van de vv TAR waren het de z.g. straatclubjes "Vitesse" en "Achilles" die in het voormalige Losserse voetballand enige bekendheid genoten. Door middel van een unieke foto en diverse gesprekken met oudere inwoners, kunnen we concluderen, dat de bestaansjaren van Vitesse tussen 1916 en 1919 moeten hebben gelegen. Pikant detail van deze foto is het feit, dat ons huidige erelid en mede-oprichter Joop Boerrigter hierop staat afgebeeld als 12-jarige doelverdediger. Vanwege een chronisch spelersgebrék werd hij destijds door Jan lutke Schipholt gevraagd om als gelegenheidsdoelman voor een keer de plaats onder de lat in te nemen. De stuwende krachten achter dit straatclubje waren: Jan lutke Schipholt en Herman Lippinkhof, waarvan laatstgenoemde jarenlang in Losser een gerenommeerd horeca-bedrijf exploiteerde aan de Gronausestraat.(thans cafe Scheer). Vitesse was in die tijd min of meer een elite clubje, waarvan de meeste jongens

Vitesse 1 1918:

Staand vlnr: H. Lippinkhof, W. Doosje, H.Bijkerk, J. Pieterson,

knielend vlnr: J. Lutke Schipholt, H. Lassche, W. Wibier

liggend vlnr: H.Donker, J. Boerrigter en W. Lutke Schipholt

Veel meerbekendheid genoot het voormalige Achilles, dat omstreeks 1918 werd opgericht en els thuishaven het "Brilmansdennen" bespeelde. Na de ondergang van Vitesse, sloten deze leden zich grotendeels aan bij Achilles, dat een zakelijk inzicht en een gedegen stukje bestuurskunde In die beginperiode goed kon ge-bruiken. Net pachtgeld werd destijds ge-financierd door Berend Telman die de voorzittershamer van Achilles hanteerde.

Het belangrijkste wapenfeit van Achilles was het oogsten van de 14 zilveren medailles in 1922, die beschikbaar waren gesteld door de Lossernaar Berend Brilman. De glorieperiode van Achilles lag tussen 1920 en 1922. In 1920 beschikte men reeds over twee rijk getalenteerde elftallen.

Achilles 1 1920:

Staand vlnr: J.Kwekkeboom, H.Lutke Schipholt, J. Eilers, H. Boerrigter, G ter Beek, B. Berendsen.

Knielend vlnr: A. Smit, J. Heerink, J. lippinkhof.

Zittend vlnr: J. Brilman, C. de Vries en H. Donker

Achilles 2 1920:

Staand vlnr: B. Veldhoen, H. Berghuis, J. Lutke Schipholt, G. Lammertink, T Stegge.

Knielen vlnr W. de Vries, A. Kellerhuis, B.Veldhoen.

Zittend vlnr: H. Berends, J. Boerrigter en B. Barneveld

Reeds in 1921 werden er contacten gelegd met bevriende voetbalclubs in Duitsland, wat in augustus 1922 uitmondde in een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen de SV Nordhorn. Wekenlang werd er vol verwachting naar deze eerste buitenlandee trip uitgekeken en op de bewuste dag werd Achilles naar Nordhorn vergezeld door een aanzienlijke supportersschare. Voor de aanvang van deze historische wedstrijd werd het Achillesteam eerst officieel geportretteerd, waarbij tenslotte na de wedstrijd het hele Losserse gezelschap op de gevoelige plaat werd vastgelegd.

Achilles te Nordhorn 1922:

vlnr: voorzitter B. Telman, J Kwekkeboom, J. Lippinkhof, W. de Vries, H. Kleister, H. Boerrigter, B. Barneveld, J. eilers, G. de Vries, H. Lutke Schipholt, T. Stegge, en grensrechter G. Kwekkeboom.

Achilles te Nordhorn met supporters 1922:

Bovenste rij op schouders vlnr: J. Lippinkhof,, J. Eilers, H. Lutke Schipholt, T. Stegge, W. de Vries

Staand vlnr: G. Achterhuis, H. Lammertink, H. ter Beek, T. Kwekkeboom,, D. Kwekkeboom, voorzitter B. Telman, H. Kleister, S. Lippinkhof, G.de Vries, H. Boerrigter, B. Barneveld, J. Kwekkeboom, onbekend, A. Poorthuis, G. ter Beek, H. Olthuis, H. Berghuis, J. Poorthuis, H. Doosje, G. Bouman, H. Haarman, G. Kwekkeboom,

Voorste rij vlnr J. Boerrigter en W. Koller

Na deze glorie-periode ging het snel bergafwaarts met onze belangrijkste voorloper. Niet alleen het ledental verminderde gestaag, maar ook de financiele middelen waren bij lange na niet meer toereikend voor het voortbestaan van de vv Achilles. Omstreeks 1924 viel het beruchte doek over dit voetballend straatclubje en werd daarmee naar de definitieve ondergang gevoerd. Verreweg de meeste Achilles-spelers zochten daarna emplooi bij het toenmalige Excelsior (kvv. Losser), om hun voetbalcapaciteiten verder te ontwikkelen. Lang heeft dat echter niet geduurd, want in het voorjaar van 1926 was er opnieuw sprake van een Achilles in wording en de vaste kern keerde terug op het oude vertrouwde Achilles-nest. De mensen die bij de ge-boorte van het nieuwe Achilles aan de wieg stonden waren: H.Boerrigter,J.Boerrigter, H.Donker, H.Eilers, J.Heerink, J.Kwekkeboom, C.Lippinkhof, J.Lippinkhof, H.Lippinkhof, H.Lutke Schipholt, J.Lutke Schipholt. A.Smit en G. Wibier. Op 15 mei 1926 vond in Hotel Lemmink de officiele oprichtingsvergadering plaats en voor de tweede maal in de geschiedenis kon Losser een pasgeboren "Achilleskind" in haar armen sluiten. De pioniers konden op die gedenkwaardige dag van de 15e mei 1926 niet bevroeden dat deze dag de basis zou werden waarop door hun nazaten in 1986, en 60-jarig jubileumfeest zou werden gevierd.

kinderjaren '26.'28

Binnen een week na de officiele oprichtingsvergadering kon het 75e lid al worden bijgeschreven in het ledenbestand. Het was Bernhard Elferink die daarna op meer den voortreffelijke wijze jarenlang onze clubkas zou gaan beheren. Ondertussen werd door het bestuur koortsachtig gewerkt, om zo snel mogelijk te wor-den opgenomen in "Den Nederlandschen Voetbalbond.. Dat deze wens niet zonder slag of stoot kon werden ingewilligd, werd ons duidelijk gemaakt op een bestuursvergadering van 'Den Twentschen Voetbalbond. op 13 jul! 1926 te Enschede:

 • De vereeniging Achilles te Losser, die reeds vroeger in den Bond speelde, verzoekt als lid te worden aangenomen. Besloten wordt haar Bestuur op de e.k. vergadering van het Dag. Bestuur een onderhoud toe te staan.

Op de avond van de 25e augustus 1926 verschenen onze clubbestuurders voor een onderhoud op het bureau van de almachtige heren van "Den Twentschen Voetbalbond" en de uitslag van dat onderhoud werd vastgelegd in de notulen van de TVB op 8 september 1926:

 • VITA te Overdinkel, Achilles te Losser en Hellendoorn te Hellendoorn worden als nieuwe verenigingen toegelaten. Met Hellendoorn. dat reeds enkele malen eerder toetrad, maar ons dan reeds vrij spoedig ging verlaten, zal dat een laatste proefneming zijn.

Men startte het eerste seizoen met twee elftallen en de opgave ven het Ie teem luidde alsvolgt: H.Berendse.H. Boerrigter.J.Boerrigter,P.Bouwas,O.Blokhuis, H.terBrake. J.Doosje, B.Elferink, J.olde Orunder,J.ter Horst en J.Lutke Schipholt. Het pad van onze geel-blauwe club ging in die kinderjaren bepaald niet over rozen, alle zeilen moesten werden bijgezet om de "Achillesschuit tegen vele ruwe stormen in, op de Goede koers te laten varen. Men werd geconfronteerd met talrijke kinderziekten. Begin november 1926 ontving ons toenmalige bestuur van de vv TAR een officieel schrijven dat in verband met onze veel voorkomende clubbenaming Achilles moest werden gewijzigd. Goede raad was duur! De naam Achilles was immers onverbrekelijk verbonden aan de club. Vele slapeloze nachten werden doorgebracht om tot een bevredigende naamsverandering te komen. Tenslotte was het de clubpraeses G.Lippinkhof, die het el van Columbus vond. Hij Introduceerde de vv TOT ACHILLES ROEM en op 17 december 2023 werd deze schitterende nnamvondst door de TVB ge-accepteerd. Maar het jaar was nog niet ten einde of opnieuw stak een volgende kinderziekte de kop op. De huur van het terrein werd met omiddellijke ingang stopgezet. terwijl de Afaetingen al in een eerder stadium niet meer aan de gestelde eisen van Den Nederlandschen Voetbálbond voldeden.

Op 17 december 2023 deelde Achilles noodgedwongen de TVB mede, dat zij momenteel geen beschikking meer had over een terrein en verzocht daarom om uitstelling van de eerstvolgende thuiswedstrijden, waarop de bond onmiddellijk reageerde met de volgende mededeling:

Thuiswedstrijden van T.A.R. te Losser

 • Het bestuur besloot de thuiiswedstrijden van T.A.R. te Losser als uitwedstrijden vast te stellen, tot deze vereniging de aan haar opgedragen verbetreingen aan haar terrein heeft aangebracht.

Het duurde tot 17 maart 1927, alvorens ons bestuur de prettige mededeling aan de TVB kon doorseinen met de volgende tekst:

 • T. A. R. te Losser deelt mede.dat haar terrein Zaterdag 19 maart in orde zal zijn. Besloten wordt dan voor haar voor 20 maart vastgestelden wedstrijf echter nog als uitwedstrijd te handhaven"

Nauwelijks bekomen van de vorige problemen dreigde een nleuw bebacle onze jonge vereniging in versneld tempo om zeep te brengen. Ook nu weer kregen we te kampen met een ernstig spelerstekort waardoor het 2e elftal noodgedwongen moest worden teruggetrokken. De preciese oorzaken dearvon blijven voor ons een raadsel en het ingediende verzoek om terugtrekking werd met de volgende mededeling van de TVB resoluut van de hand gewezen:

Een verzoek van T. A.R. te Losser haar tweede elftal te mogen terugtrekken, in verband met gebrek aan een voldoende aantal beschikbare spelers wordt niet ingewilligd omdat 'r Bestuur meent, dat het verzoek een geheel andere oorzaak heeft.

TAR 1 1928:

Vlnr : W. Doosje, P. Bouman, E. Kreuzberg, J. Koopman, H. Berends, J. Boerrigter, A. Verboom, H.Aust, P. Bouman, M. Rietman, G.Doosje en G. Lammertink.

Tussendoor werd er niet stilgezeten en de kersverse vy TAR benaming werd zelfs tot ver over onze landsgrenzen naar bui-ten gedragen. Er werden vriendschappe-lijke banden aangeknoopt met sportieve Duitse geestverwanten zoals Nordhorn, Warendorf en Neuenkirchen.

Tar 2 1828:

Staand vlnr: B. Elfrink, A. Verboom, Th. Meyerink, B. Kreuzberg, G. Vos, g. Wibier, W. Doosje, H. Weyering, B. telman,

Knielend vlnr: K. Eicks, T. Meulenbroek, H. Breukers, H. Koopman, G. Nijmeyer.

Zittend met bal: H. Bagchus

Met de moed der wanhoop doorstond men ternauwernood de eerste jaargang. Qua prestatie gebeurde er een wonder. Het eerste levensjaar werd besloten met een daverend afdelingskompioenschap en de daaraan verbonden promotie naar de 2e klasse TVB.

Nauwelijks lagen de diverse problemen achter ons, of donkere wolken teisterden ons alweer in de 2e jaargangOns 1e elftal kon zich ternauwernood in de 2e klasse handhaven. Maar de financiele nood steeg ons letterlijk naar de lippen. Op vrijdag 17 februari 1928 moesten onze bestuurders noodgedwongen een vernederende gang naar de Bond naken met een dringend financieel verzoek:

 • Een verzoek van T.A.R. te Losser haar toe te staan de helft harer aan den Bond verschuldigde gelden nu, en de rest later te voldoen, wordt ingewilligd.

Na deze frustrerende knieval begod het er op te lijken dat we de kinderjaren eindelijk ontgroeid waren en de weg naar volwassenheid hadden ingeslagen.

volwassenheid '28.'39

Als we de seizoenprestatles van 1929 t/m 1939 eens nader bekijken dan mogen we vol trots concluderen, dat we op een verrassend snelle manier de volwassenheid. hebben bereikt. Binnen dit decennium stoomden we via drie schitterende kampioenschappen regelrecht naar de 3c klasse van de KVNB. Vooral de vreugde bij de overgang van de TVB naar KNVB in 1936 kende binnen onze club geen grenzen. Hoe innig de supportersschare bij de ,restaties van ons Ie elftal betrokken was, getuigt het onderstaande clublied destijddat speciaal werd gecomponeerd door Ragge Zwolle, ter gelegenheid van het 1e lustrum.

CLUBLIED 10 JARIG BESTAAN VV TAR

Er staat voor Lossers deuren

dit jaar een groot gebeuren

de sportclub TAR viert haar 10jaar bestaan

maar nu wij jubileren

zullen wij ook proberen

om met het kampioen laten samen gaan

de clubgeest die is prachtig

de jongeren vlug en krachtig

en iedereenwil er dit jaar zijn best voor doen

zij strijden van begin tot aan eind van het seizoen

en nu wordt TAR ook kampioen.

Refr.:Gij ferme jongens je hebt het goed gedaan

geen andere club dan TAR kwam dit jaar bovenaan

Steeds weer omboog en je blijft altijd trouw

aan je geliefde kleuren geel en blauw.

Nu is de tijd gekomen

dat gij zonder te schromen

gaat scheiden ult de rijen von de TVB

geen mens behoeft te vragen

hoe gij u zult gedragen

Als een sportief en waard lid der KNVB

dat gij In de loop der jaren

nogmeer roest moogt vergaren

dat wensen de supporters allen groot en klein

wij zullen dan in voor- en tegenspoed vrienden zijn

en daarom zing nog eenmaal dit

refrein:

Tar 1 Kampioen 1e klasse TVB 1935-1936.

Staand vlnr: H. Weyering (de leeuw van Juda), J. Stegge(bestuurslid) Cor Verboom, H. Lippinkhof (bestuurslid), P. Bouwma, J.Boerrigter (best.lid), H. Breukers, J. Heerink (best.lid), B. elfrink, A. Verboom, G. Nijmeyer (best.lid),

Zittend vlnr: grensrechter J. Lippinkhof, A. Bleyenberg,, A. Schoordijk, B van Huizen en B. Meyerink.

Ook de promotie naar de 3e klasse KNVB op zondag 2 juli 1939 deed onze geel-blauwe aanhang in een uitzinnig feestgeroes belanden. De pers schreeft over deze prestatie het volgende verslag:

Voetbalvereniging T.A.R. 1 kampioen 4e klasse A KNVB 1938-1939

Van links naar rechts staand: Hans Weijering, Piét Bouwma, Cor Verboom, Albertus Bleijenberg, Hans Breukers, Albert Verboom en Bernhard Elfrink.

Zittend: Antoon Schoordijk, Broer van Huizen, Theo Meijerink, Hendrik Nijmeijer, Bernard Meijerink en grensrechter Johan Lippinkhoff. Van Huizen droeg, vanwege zijn snelheid, in zijn club de naam Pijnenburg.

Diploma voor de vereeniging TAR. Voor het behalen van het kampioenschap 4e klasse A van Afdeeling III seizoen 1938-1939

Behalve deze kampioenschappen oogstten we ook veel roem in de diverse beker-tournooien. Driemaal in successie stond onze club in de finale, waarvan tweemaal de felbegeerde trofee mee naar huis kon worden genomen. Vooral deze bekerwedstrijden stonden bij de Twentsche voetbalfans in grote belangstelling en de vv TAR dwong daarbij alom respect en bewondering af. Hieronder volgen de succesvolle bekertournooien van A tot Z in volle glorie:

n het KNVB archief te Zeist troffen we de volgende vermeldingen:

 • De Twentsche Voetbal Bond organiseerde wedstrijden om den Zilveren Beker, waarvoor uitsluitend K.N.V.B.-elftallen kunnen inschrijven. Van de 24 deelnemende elftallen bereikten T.A.R. en Sportclub Enschede 2 den eindstrijd, welke door laatsgenoemd elftal met 1-0 werd gewonnen

Een briljante periode werd hierbij afgesloten en verwachtingsvol keken we allen uit naar de toekomst. Een toekomst echter, die grote delen van onze aardbodem op haar grondvesten zou doen schudden en waarbij de voetbalsport volledig in het niet zou verdwijnen.

Oorlogsjaren 1939-1945.

Het typeert de mensen, dat zij de meest donkere jaren van deze eeuw, nog aan ontspanning en gezelligheid konden denken, immers overal om hen heen heerste angst, verdriet en bittere ellende.

Tar bestuur tijdens 15-jarig bestaan in 1941

Staand vlnr: G. Geerdink, J. Boerrigter, J.Kok, P. Bouwma,

Zittend vlnr: B. Elfrink, A. Verboom en H. Lippinkhof.

Tar 2 kampioen 2e klasse TVB 1941-1942

Staand vlnr: A. Verboom, A. van Huizen, Th Weyering, J vd Woning, T. Stegge, B. Elfrink

Midden rij vlnr: J. Dijkhuis en H. Bagchus en J Nijmeyer.

Zittend vlnr: J. de Ram, B. Beld en K. Bos

In het seizoen 1941-1942 werd het 2e elftal kampioen van haar afdeling en promoveerde naar de le klasse TVB. Juist in deze oorlogsjaren bereikten wij het absolute hoogtepunt, maar tegelijkertijd de meest dramatische episode uit ons gehele 60-jarig bestaan. In 1943 veroverden we het kampioenschap van de 3e klasse en dat ging volgens de "Nieuwe Courant" aldus in zijn werk:

TAR 1 kampioen 3e klasse KNVB 1942-1943

Staand vlnr; J.Lippinkhof, K. Numan, B. Brilman, C. Verboom, B. Wiehink,W.Weyerink, A. Verboom,

Mddenrij vlnr: B. Dahlhaus, J. Post, H. Nijmeyer.

Voorste rij vlnr: H. Breukers, J. Kalsbeek en B. Elfrink

 • VOETBAL OM HET KAMPIOENSCHAP DER 2e KLASSE.
 • Oldenzaal-Tar. - De eerste promotiewedstrijd om een plaats In de tweede klasse is in een verdiende 3-0 overwinning voor Tar geëindigd. Behoudens enkele opflikkeringen van Oldenzaal was Tar bijna doorloopend aanvallend. Ais excuus 'kan voor Oldenzaal misschien gelden, dat wegens een enkelblessure de. midvoor slechts op halve krachten kon speler en even na rust moest uitvallen. Van de anders zoo gevaarlijke voorhoede ging nu weinig kracht uit. De achterhoede heeft goed gewerkt en heeft geen schuld aan de nederlaag. De halflinie werkte defensief goed, doch trok zich te veel terug, waardoor de voorhoede geen steun ondervond. Bij Tar was de verdediging prima en zij liet Oldenzaal nagenoeg geen kans. Ook de halflinie was goed en zette met goede passes de voorhoede steeds aan het werk. De voorhoede was goed, doch hield het spel vaak te klein, waardoor succes uitbleef.

Het voorjaar van 1944 bracht ons heel dicht in de buurt van de top van het vaderlandse voetbal. Ongeveer 14 dagen lang waanden wij ons in de 2e klasse van de KNVB om vervolgens op miraculeuze wijze letterlijk en figuurlijk te worden beroofd van onze succesvolle dadendrang.

Protestbrieven werden geschreven aan het bondsbestuur, zelfs een bestuursdelegatie reisde naar Den haag voor een persoonlijk onderhoud met de toenmalige voorzitter van de KNVB Karel Lotsy, echter zonder het gewenste resultaat. De aanleiding tot deze turbulente gebeurtenissen vormde het onverwacht niet meespelen van onze linkshalf HendrilK Nijmeyer, vanwege plotselinge familie-omstandigheden. Door middel van historisch documentatiemateriaal sluiten wij deze trieste gebeurtenis in het voorjaar van 1944, via onderstaande krantenknipsels, voor u af:

TAR 1 kampioen 3e klasse KNVB 1943-1944

Staand vlnr: J.Post, K. Numan, C. Verboom, H. Breukers, B. Brilman, B. Wiehink.

Zittend vlnr: H. Nymeeyer, K. Bos, B. Beld, B. elfrink, B. Benneker

Nieuw tijdperk 1945-1960

De oorlogsjaren hadden ook bij onze vereniging diepe aporen achtergelaten. Terwijl os land zich langzaam herstelde, durfde ons bestuur al vrij spoedig een bescheiden blik in de toekomst te werpen. Een toekomst, die voor onze club weer enig perspectief zou bieden. Eensgezind en met vereende krachten stapte de vvTAR vol optimisme een nieuw tijdperk binnen. Tijdens het eerste na-oorlogse voetbalseizoen werden we inge-deeld in een z.g. noodcompetitie, waarin de ploegen elkaar viermaal bekampten. Tevens waren we genoodzaakt om naar een nieuw speelterrein uit te kijken. Een speelterrein waar veel geld voor nodig was en waarover onze club helaas niet beschike. Ook had men al een geschikte lokatie op het oog, dat In eigendom was van de fam.Nijkerken en de Ned. Hervormde Gemeente en dat gelegen was aan de Hogewog.

De grond was echter verpacht aan de heren Roozeboom, LakerIng, ter Heersche op Elshof en de in Losser door zijn bijzondere naam bekend staande Bakker de Bock. Eind 1945 werd een speciale commissie in het leven geroepen die deze grote klus moest gaan coordineren. Begin maart 1946 werden alle betrokkenen uit-genodigd in cafe Lippinkhof voor een zakelijke bespreking. Dankzij de loyale opstelling van net name de grondeigenaren werd deze zakelijke bijeenkomst voor alle partijen naar een bevredigende oplossing gebracht. Nadat er voor de pachters een flnanciele regeling werd getroffen.(allen hadden nog gewassen op de grond staan), werd eind mei 1946 door de Heidemij, de eerste spade in de grond gestoken, om daarmee de eerste werkzaamheden van start te laten gaan. Op 4 september 2023 verhuisden we van de Lutterstraat naar ons gloednieuwe sportpark aan, de Hogeweg, voor een periode van ruim 29 jaren.

De officlele opening werd verricht door de echtgenote van onze toenmalige burgervader Mevr.v.d. Sandt-le Maire. Phenix fungeerde als tegenspeler tijdens dit openingsduel en won verdiend met ruime cijfers 1-4. Het was Bernard Bruinink die de eer redde, door het enige tegendoelpunt te fabriceren. De wedstrijdbal werd in het spel gebracht door een eenmotorig vliegtuigje dat laagscherend over het terrein het bruine lederen monster nauwkeurig in de middencirkel deponeerde.

1949 OPENING VELD HOGEWEG

Vlnr: C Brilman, J. Wooldrik,, burgemeester van der Sandt, J. Tiethof, G. Boerrigter, H. Wevers, H. Boerrigter

Van good old Tonnie vd Woning een oude foto met zijn bijschrift:

Ik vond deze foto van mijn vader in mijn archief. Als keeper in het keurkorps van VV TAR (Tot Achilles Roem). Deze foto is destijds (eind jaren 50) geplaatst bij het wedstrijdverslag in de Twentsche Courant, met als onderschrift;
"Na een felle aanval van BWO wist keeper van der Woning van TAR het gevaar op kundige wijze te keren door de bal over de lat te stompen".
Mijn vader overleed toen ik pas 18 jaar was. Ik mis hem nog elke dag!

Bestuur vv TAR 1966

Via facebook kregen we deze foto gemaakt bij Cafe Lippinkhof:

Thea Poorthuis Van links naar rechts: Jan Middelhof, Cor van Boom, Hans Breukers, Willem Trap, Hub Aust, Geert Geerdink, Toon Poorthuis

TAR 2 19??

Van Walter de Vries ontvingen we de volgende foto: Bovenste rij vlnr: Gruto Kanter, Kees van Klaveren, Barry van Schayk, Evert Veendijk, Jan Wiehink, Jo Meierink, Walter de Vries, Arnold Nagel en Gait Smit sr. Hurkend vlnr: Gustaf Koopman, Jantje Scheffer, Wijnand de Vries, Hennie Broekhuis+, Gerrit Achterhuis, Jan Achterhuis.

Van de heer Otten ontvingen wij deze foto van het Tar A elftal uit 1969(?):

Staand vlnr: Dhr Bachus, Denne Hempel, Bennie Peereboom, Jacob Bergsma, Tonnie van Huizen, Jan Reinderink, Piet de Vries, Bernard olde Riekerink. Hurkend vlnr: Herman Kwekkeboom, Jimi Hempel, Jan van Essen, Corrie Damhuis, Jopie Luchtmeyer, Wim Adolfsen,Jacob de Roo, Willy Lubbers.

Tar 2 1975(?)

staand vlnr Albert Otten (+), Frank Brilman, Marcel Donker, Boy Verheyen, Harrie Vijen, Bennie vd Laan, Roelof Middelhof, Willem Delmte

Hurkend: Henk de Groot, Ké Bruinink, Rudie Zwaferink, Piet Slot, Alouis ter Denge en Gerrit Achterhuis(+)

Piet Hof stuurde deze geweldige foto van vv. TAR, de kampioenen van de 4e klasse A seizoen 1962-1963.

Achterste rij staan vlnr: Teun Poorthuis, Gerard Smit, Frans Smit, Willem Middelhof, Kees van Klaveren, Walter de Vries,en trainer Hennie Harmsen Middelste rij vlnr: Herman Breuker, Henk olde Riekering en Herman Postma.
Voorste rij vlnr: Job Bonte, Piet Hof, Johan Tiethof, Bennie Behrens en Gustaf Koopman.

Marcel Vreriks stuurde de volgende 5 foto's van elftallen waarin hij heeft gespeeld;

het2e elftal van....waar Bennie Peereboom en Hans Elfrink na jaaaaaaren in het 1e te hebben gespeeld een stapje terugdeden.

het B-team

Het eerste uit 1987

Het eerste uit 1994

huldiging bij de uitreiking van de Losserse sportpenning in 1994

Van oud-voorzitter Herman Koster, thans woonachtig in Noorwegen, ontvingen we volgende brief en foto's.

(Noot redactie:"Herman de groeten vanuit Losser en bedankt voor je bijdrage. We zouden het leuk vinden dat je vanuit Noorwegen laat zien wat je vindt van de ontwikkelingen en als je nog meer dingen en de oude doos hebt houden we ons aanbevolen: [email protected])

Staand vlnr: Enrico Caracciolo, Piet Hof, Hans Elferink, Meine Bakker, Herman Masseling, Herman Koster, Ben Leferink, Jacob Bergsma, Harrie Aalbers, Piet Slot.

Knielend vlnr: Bennie Pereboom, Hennie ten Doeschot (aanvoerder) Gerhard Damhuis, Jan Achterhuis, Jan Tiehuis, Martin Boerrigter en Henk de Vries.

Staand vlnr: Horst Langer, Harrie Aalbers, Hans Elferink, Frank Brilman, Harrie Kruthoff, Jan Tiehuis, Meine Bakker, Herman Koster, Bennie Leferink, Toon Verheyen+, Grutto Kanter+.

Knielend vlnr: Bennie Pereboom, Jan Achterhuis, Hans damhuis, Ferdie Reuvers+, Hans oude Alink+, Piet Slot, Johny Sleyster, Ke (Clemens) Bruinink, Wijnand de Vries.

Staand vlnr: Herman Koster, Jopie van Veen (de prikker), Jos Zwaferink, Bennie Pereboom, Marcel Vreriks, Bettie Niemijer, Herrie Bergsma, Herman Bos, dhr en mevr Westerhof (sponsors)

Knielend vlnr: Cor Naeye, Michel Caracciolo, Lars Klaver, Hans Elferink,Hans Segerink (speler/trainer), Ronnie olde Riekerink,?

Afbeelding: